سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید راشد جزایری – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلا
مهربان صادقی – دکتری مهندسی بهداشت محیط، استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده
امیر حسام حسنی – دکتری مهندسی محیط زیست، استادیار گروه مهندسی محیط زیست، مرکز علوم و ت
امیر حسین جاوید – دکتری مهندسی محیط زیست، استادیار گروه مهندسی محیط زیست، مرکز علوم و ت

چکیده:

تعیین مشخصات کمی وکیفی فاضلاب خام ورودی به تصفیه خانه یکی از ارکان اصلی طراحی صحیح تصفیه خانه های فاضلاب به حساب می آید. تحقیق حاضراز نوع مطالعات تجربی است که به صورت توصیفی مقطعی انجام گرفته است و برای تعیین مبانی طراحی تصفیه خانه های فاضلاب در منطقه سردسیر، تصفیه خانه های فاضلاب شهرکرد، بروجن و فارسان که در استان چهارمحال وبختیاری قراردارند به عنوان پایلوت انتخاب و مشخصات کمی و کیفی فاضلاب ورودی به آنها دریک دوره یکساله( ۱۲ ماهه،سال ۱۳۸۶ ) مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته است. دراین تحقیق علاوه بر اندازه گیری پیوسته دبی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه،دما ، pH ورودی، غلظت ،VSS ،TSS ،BOD5 ،COD،TKN فسفرفسفاتی، درنمونه های مرکب ۲۴ ساعته متناسب با دبی، اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از روش آنالیز واریانس برای تعیین شاخصهای آماری میانگین و انحراف معیار و جهت مقایسه میانگین پارامترهای مورد نظر از آزمون آماری DUNCAN و ANOVA با کمک برنامه نرم افزار SPSS ، مورد پردازش قرار گرفتند. متوسط سرانه دبی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه شهرکرد ۱۸۹/۵ لیتر در روز، بروجن ۱۷۴/۵ لیتر در روز و فارسان ۱۶۷ لیتر در روز بوده است. متوسط ضریب حداکثر ساعتی دبی فاضلاب در تصفیه خانه شهرکرد ۱/۴ ، بروجن ۱/۶ و فارسان ۲/۲۷ بوده است..متوسط ضریب حداقل ساعتی دبی فاضلاب در تصفیه خانه شهرکرد ۰/۳۷ ، بروجن ۰/۲۸ ، و فارسان ۰/۲۲ بوده است.متوسط سرانه مقادیر ،COD در تصفیه خانه شهرکرد ۶۱ ، بروجن ۶۰ و فارسان ۵۸ گرم به ازای هر نفر در روزبود است.متوسط سرانه مقادیر BOD ، در تصفیه خانه شهرکرد ۴۱/۹۵ ، بروجن ۴۰/۵ و فارسان ۴۰/۸ گرم به ازای هر نفردر روزبوده است.متوسط سرانه مواد معلق، در تصفیه خانه شهرکرد ۷۰ ، بروجن ۶۴/۴ و فارسان ۶۱ گرم به ازای هر نفر درروزبوده است.متوسط سرانه مواد معلق فرار، در تصفیه خانه شهرکرد ۵۱/۵ ، بروجن ۴۶/۳ و فارسان ۴۳/۶ گرم به ازای هرنفر در روزبوده است. متوسط سرانه مقادیر نیتروژن کجلدال، در تصفیه شهرکرد ۸/۵ ، بروجن ۸/۲ و فارسان ۸ گرم به ازای هر نفر در روزبوده است.متوسط سرانه مقادیر فسفر، در تصفیه خانه شهرکرد ۰/۹۸ ، بروجن ۰/۹۳ و فارسان ۰/۹۲ گرم به ازای هر نفر در روزبوده است. نتایج نهایی میانگین پارامترهای مورد تحقیق در مناطق سردسیر،سرانه BOD5 و۴۱ ، سرانه COD و۶۰ ، سرانه TSS و۶۵ ، سرانه VSSو ۴۷ ، سرانه TKNو ۸/۳ ، سرانه P و ۰/۹۳ گرم به ازای هر نفر در روز و سرانه تولید فاضلاب، ۱۷۷ لیتر در روز، تعیین گردید.در صورت استفاده از پارامترهای طراحی منطبق با شرایط آب و هوایی مختلف ومشخصات واقعی فاضلاب ها می توان راندمان بالاتری را در راهبری و بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب داشته باشیم توصیه می شود به منظور طراحی تصفیه خانه ها در مناطق سردسیر و شهرهای مشابه شهرکرد سرانه تولید فاضلاب و سایر پارامترهای طراحی در بازه اطمینان نتایج این تحقیق بکار گرفته شود.