سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدرضا مسچیان – دانشگاه شهر مجلسی
شهریار شرفی – دانشگاه شهید باهنر کرمان
بابک ناظمی – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این تحقیق بر اساس مطالعات و بررسی های دیلاتومتری رفتار سیلان فولاد زنگ نزن مارتنزیتی ۱/۴۰۲۱ پس از اعمال تغییر فرم در نرخ کرنش و دماهای مختلف ارزیابی گردیده است. بر اساس رابطه زنر-هولمن بشکل شماتیک در دماهای ثابت ۹۵، ۱۰۰۰، ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد، مقدار ضریب حساسیت به نرخ کرنش محاسبه گردید. سپس با ترسیم lnσp بر حسب T/1 از طریق شیب خطوط و داشتن مقدار ضریب حساسیت به نرخ کرنش مقدار انرژی اکتیواسیون Q محاسبه گردید. انرژی اکتیواسیون در محدوده نرخ کرنش έ=۰٫۰۱-۰٫۵ و έ=۰٫۰۰۱ بترتیب ۳۲۰ و ۴۶۰KJ/mole برای محدوده دمایی کار گرم ۱۱۰۰-۹۵۰ درجه سانتیگراد محاسبه گردید. ضریب حساسیت به نرخ کرنش در محدوده دمایی ۱۰۰۰-۹۵۰ و ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد بترتیب ۰/۱۷ و ۰/۲ محاسبه گردید.