سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین حسنوند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران
سیدحسن هاشم آبادی – دکتری مهندسی شیمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این تحقیق برای تعیین پارامترهای مؤثر بر انتقال نیوماتیک ذرات جامد از تکنیکهای (CFD) استفاده شده است. دیدگاه بکار برده شده برای شبیه سازی ،دیدگاه اولرین لاگرانژین می باشد. برای حل عددی معادلات حاکم بر سیستم انتقال نیوماتیک از روش حجم محدود برای فاز پیوسته و روش رانگ کوتا مرتبه پنجم برای فاز ناپیوسته استفاده شده است.سیستم شبیه سازی شده در این مقاله یک سیستم استاندارد در مبحث انتقال نیوماتیک می باشد. منحنی مشخصه انتقال ایجاد شده با استفاده از(CFD)تطابق خوبی با داده های آزمایشگاهی نشان می دهند.