سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علیرضا پورمحمدعلی – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران
مریم پورمحی آبادی – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران

چکیده:
با توجه به اهمیت دقت در تعیین توان تولیدی در سیستم های خورشیدی جهت حصول قابلیت اطمینان، محاسبه دقیق پارامترهای ماژول از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله، روشی جدید و کارامد جهت تعیین پارامترهای ماژول خورشیدی ارائه شده است. مدل استفاده شده، مدل مرسوم تک دیودی است. آنچه در این روش حائز اهمیت است، استفاده از تنها اطلاعات مرجع همیشه در دسترس، نقطه حداکثر توان، ولتاژ مدار باز و جریان اتصال کوتاه میباشد. در روش ارائه شده با توجه به نقاط مذکور، ابتدا برازش منحنی انجام گرفته، سپس بااستفاده از الگوریتم موسوم به جستجوی گرانشی محاسبه پارامترهای ماژول براساس رابطه جریان-ولتاژ صورت میپذیرد. در مقایسه با سایر روشهای ارائه شده در این زمینه، که عموما از تقریب، آزمایشات عملی و یا محاسبات فرمولی پیچیده استفاده میکنند، روش پیشنهادی فاقد هرگونه ساده سازی منجر به کاهش دقت بوده و از سادگی بیشتر برخوردار است. به منظور تصدیق قابلیت روش پیشنهادی، دو ماژول تجاری مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده مؤید کارا بودن روش پیشنهادی در حل این مسأله است.