سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید بداغ آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشکده فنی دانشگاه تهران
محمد عطایی – دانشکده مهندسی معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی از مراحل مقدماتی و بسیار مهم در پروژه های ژئومانیک و عمرانی تعیین پارامترهای مقاومتی توده سنگ می باشد . این پامترها عمدتا شامل چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی می باشند. در این مقاله پارامترهای مقاومتی توده سنگ در معدن سنگ آهن چادرملو شامل چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی برای زونهای مختلف موجود در معدن با استفاده از معیار شکست هوک و براون (ویرایش ۲۰۰۲) تعیین شده است. در ابتدا سنگهای موجود رد محدوده معدن به ۶ زون ژئوتکنیکی تقسیم و مقادیر MRMR برای هر زون محاسبه شده است. سپس پارامترهای ورودی معیار شکست هوک و براون (شامل مقاومت شاری تک محوره، اندیس GSI ، اندیس mi و ضریب تخریب) برای هر زون تعیین شده است. با توجه به وابسته بودن مقادیر چسبندگی و زاویه اصطکاکی داخلی به ارتفاع (در مورد شیبها) یا عمق (در مورد تونلها) در معیار هوک و براون (ویرایش ۲۰۰۲) مقادیر c و fi برای ارتفاع های مختلف در معدن محاسبه شده است.