سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عبدالحکیم جاوید – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سعید کریمی نسب – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا رحمان نژاد – استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

ارزیابی پایداری بعضی از سدها در برابر لغزش نسبت به انواع دیگر سدها از اهمیت بیشتری برخوردار است. سدهای خاکی معمولا تکیه گاه های کم شیبی دارند و تنش های برشی القایی ایجاد شده و درانها نیز مقادیر کمی برخوردارند، در نتیجه اکثر پی های سنگی به راحتی در برابر این تن شها مقاومت می کنند. تکیه گاه های سد نرماب متشکل از سنگ های ولکانیکی آندزیتیک بازالتی است که دارای سطوح ضعیف زمین شناسی با شیب و جهت یافتگی نامناسب می باشند. بنابراین شیب هایی که تکیه گاه های مخزن را تشکیل میدهند، می بایستی از نظر پتانسیل لغزش مورد بررسی قرار گیرد. بررسی کامل و انجام آزمایش های برش برجا بر روی تعدادی بلوکهای مشابه، واقع در گالری تکیه گاه راست سد نرمال صورت پذیرفت. اصول بکارگرفته شده در فرآیند اطلاعات حاصل از این آزمایش ها که در این مقاله آورده شده است، مبتنی بر روش پیشنهادی انجمن بین المللی مکانیک سنگ (ISRM) می باشد. ISRM پیشنهاد می کند که آزمایش برش حداقل بر روی ۵ بلوک در یک محدوده انجام شود. برای حفظ حالت طبیعی سطح برش قبل از آزمایش، آماده سازی محل باید با دقت و حساسیت زیاد انجام شود. نتایج آزمایش در محدوده انجام شود. برای حفظ حالت طبیعی سطح برش قبل از آزمایش، آماده سازی محل باید با دقت و حساسیت زیاد انجام شود. نتایج آزمایش در محدوده انجام شده به صورت زوج هایی از ؟؟؟ و ؟؟؟ تعیین شدند. با بکاربردن معیار کولمب، مقادیر پارامترهای مقاومت برشی تعیین شدند نتایج نشان میدهد که مقادیر پارامترهای مقاومت برشی که از آزمایش های آزمایشگاهی بدست آمدند، خیلی بیشتر از مقادیر هستند که از آزمایش های برجا بدست آمدند. این آزماش ها نشان دادند که آماده سازی بلوک ها به همراه روش انجام ازمایش ها تاثیر زیادی بر تعبیرو تفسیر نتایج آزمایش ها دارند.