سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا طالبی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی گروه عمران دانشگاه گیلان
ابوالفضل اسلامی – استادیار دانشکده فنی و مهندسی گروه عمران دانشگاه گیلان

چکیده:

تعیین پارامترهای مقاومت برشی(C و ?) در خاکها به دو طریق استفاده از تستهای آزمایشگاهی و استفاده از خروجی های تستهای در جا انجام می شود. از میان اینآزمایشهای درجا تستCPT از جمله تستهایی است که علاوه برسریع و اقتصادی بودن، تکرارپذیر بوده و رکوردهای پیوسته ای از خاک را بر حسب عمق ارائه می دهد. روشهای سنتی و رایج در تعیین پارامترهای مقاومت برشی از CPT بر مبنای تئوریهای ظرفیت باربری و انبساط حفره ای به صورت تعیین زاویه اصطکاک? تنها از خروجی qc و تعیین چسبندگی خاکC فقط از خروجی fs یا qcحاصله از این تست می باشد. در تحقیق حاضر روشهای مختلف تعیین پارامترهای مقاومت برشی از نتایج CPTمورد نقدوبررسی قرار گرفته و در ادامه روشی جدید در خصوص ارائه مدلی برای تعیینC و ? با استفاده از تمامی خروجی های qc، fs وu بدست آمده از تست CPTuپیشنهاد شده است.از جمله مزیت های این روش این است که به علت استفاده تواماً از هر سه کمیت خروجیqc ،fs وu تست CPT یا CPTu خطای ایجاد شده در اثرثبت رکوردهای نادرست به حداقل می رسد. در نهایت روش پیشنهادی و متدهای موجود به همراه نتایج تستهای آزمایشگاهی با داده های جمع آوری شده در یک بانک اطلاعاتی حاوی ۹ مورد از نتایج CPTوCPTu واقع در ۷سایت ارزیابی و مقایسه شده است. با مقایسه کردن نتایج بدست آمده از روش ارائه شده و نتایج روشهای موجود و تستهای آزمایشگاهی تطابق خوبی مشاهده شده است.