سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ایمان زیاری – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه علم و صنعت ایران
ابوالفضل واحدی –
داود عرب خابوری –

چکیده:

نظر به اهمیت تعیین پارامترهای موتور القایی، در این مقاله روشی جهت شناسایی پارامترهای این موتور ارائه می گردد. در این روش که از برازش منحنی جریان استاتور استفاده می شود، موتور در حالتی مورد بررسی قرار می گیردکه یک ولتاژ DC به سیم پیچ استاتور اعمال می شود و سپس منبع از مدار جدا شده و سیم پیچ استاتور اتصال کوتاه می شود. در این حالت از جریان استاتور نمونه برداری انجام شده و توسط روش برازش، ضرایب و ثابت زمانی های جریان ها استخراج و بر اساس آنها ، پارامترهای موتور محاسبه می گردند. جهت ارزیابی روش ارائه شده و پارامترهای بدست آمده از تست شتابگیری آزاد در دو حالت عملی و شبیه سازی استفاده شده است