سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید نوریان بیدگلی – کارشناسی ارشد استخراج معدن
کوروش شهریار – دانشیار بخش مهندسی معدن- دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهدی افسری نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه جهت ایجاد هرگونه سازة سطحی یا زیرزمینی، دانستن وضعیت زمین شناسی منطقه و پارامترهای ژئومکانیکی واقعی توده سنگ، امری بدیهی بنظر می رسد. مسلماً با دانستن این اطلاعات است که می توان سازه ای را به درستی طراحی و اجرا نمود. Roclab1. 0 نرم افزاری جهت تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ می باشد که بر اساس آخرین اصلاحات انجام شده در خصوص معیار شکست هوک- براون تهیه و در سال ۲۰۰۲ منتشر شده است. این نرم افزار از قابلیتهای بسیار بالایی برخوردار است بطوریکه پس از مشخص نمودن نوع سازه در نرم افزار و با تعیین مقادیر مقاومت تراکمی تک محوری سنگ سالم، اندیس مقاومت زمین شناسی (GSI)، پارامتر ثابت سنگ (mi) و فاکتور اختلال (D) سنگ اطراف سازه مورد نظر، می تون پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ نظیر مقاومت کششی و فشاری، مدول تغییر شکل، زاویه اصطکاک داخلی، نیروی چسبندگی و ثابتهای معیار شکست هوک- براون به همراه منحنی های پوش معیار شکست هوک- براون و موهر- کلمب را به طور همزمان دریافت نمود. در این مقاله جهت تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ مسیر تونل انتقال آب لواسان تهران از این نرم افزار استفاده شده است. بدین منظور با درنظرگرفتن شرایط مختلف موجود در تونل لواسان و اطلاعات موجود در خود نرم افزار، منطقه مورد مطالعه توسط Roclab1. 0 مدلسازی شده و در پایان نتایج نهایی در جدولی آورده شده است.