سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا رئوف پناه – دانشجوی دکتری
منوچهر راد – استاد دانشگاه صنعتی شریف
علی نوری بروجردی – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق جریان آب روی سطح ی خ در حالت دو بعدی در نظر گرفته شده است . سه تئوری مختلف از نظر رفتار جریان آب روی یخ مورد بررسی قرار گرفته و تئوری سرعت لغزش جریان روی یخ مورد تعمق قرار گرفته و با این فرض ابتدا یک قلمرو برای این مسئله در نظر گرفته شده و معادلات حاکم روی این قلمرو در جریان اجباری با رژیم آرام استخراج گردیده . مسئله به صورت غیردائمی و با مرز متغیر به صورت عددی مدلسازی ریاضی شده و معادلات مومنتم، انرژی و بقای جرم به صورت همزمان برای یک گـام زمـانی و بـا اسـتف اده گردیـده اسـت . و پـارامتر SIMPLER شرط لغزش روی سطح حل گردیده است . برای حل از روش حجم محدود الگوریتم ضریب لغزش برای اعمال شرط لغزش در حل تعریف گردیده و نتایج برای پارامتر ضریب سرعت لغزش مختلف به دست آمده و با یکدیگر مقایسه شده است . این تحقیق می تواند برای بررسی اختلاف بین نتایج از مطالعات تجربی و محاسبات عددی مورد استفاده قرار گیرد