سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد پور محمد شاهوار – دانشجوی دکتری زلزله شناسی- پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی
مهدی زارع – دانشیار پژوهشکده زلزله شناسی- پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مه

چکیده:

عمده ترین مزیت تحلیل احتمالاتی خط ر زمین لرزه نسبت به دیگر روشها اینست که PSHA،مجموعه ای است از تمامیرویدادهای محتمل که برای محاسبه احتمال فزونی برای یک سطح خطر خاص محاسبه م ی گردد و عمده ترین عیب این تحلیل اینست که زلزلة طرح در آن گم شده است . جدایش آنالیز احتمالی خطر در حقیقت تکفکیک و جد ا کردن عناصر و اجزاء تشکیل دهنده آنالیز می باشد. همانطور که می دانیم آنالیز احتمالاتی خطر زمین لرزه(PSHA) مجموعه ایاست از همة پتانسیل های رویداد زلزله و جنبش زمین که نتیجه آن تخمین میانگین مقدار فزونی احتمال برای هر
شتاب طیفی در سایت می باشد. برای توسعه و بهبود این دیدگاه ها، جدایش خطر زمین لرزه یک روش مناسب برای نشان دادن مشارکت در خطر با توجه به پارامترهایR و M می باشد. در این مقاله آنالیز احتمالاتی خطر لرز ه ای باو توجه به اطلاعات لرزه خیزی و چشمه های لرزه زای واقع در محدوده ساختگاه انجام و خطر لرز ه ای برای شتاب های مختلف طیفی بین ۱ تا ۱۰ هرتز و همچنین برای حداکثر شتاب پایه زمین براورد گردیده است . سپس جدایش خطر لرزه ای برای سطوح خطر % ۵۰ در ۵۰ سال، % ۱۰ در ۵۰ سال و % ۲ در ۵۰ سال انجام و نتایج بدست آمده است که با استفاده از نتایج به دست آمده، انتخاب بهینه زمین لرزه طراحی میسر می گردد.