سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم دهقانی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران
مهدی کراری – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران – ایران

چکیده:

سیستم قدرت سیستمی با ابعاد بزرگ است که دارای تعداد زیادی حلقه های کنترلی مانند گـاورنر، AVR ، PSS و غیـره است . با توجه به تغییرات بار و تغییرات ساختار شـبکه، دائمـاً سیستم قدرت در حال تغییر است و بنابراین قطب های سیستم نیز تغییر می کننـد . جهـت حفـظ امنیـت سیسـتم، لازم اسـت قطب های سیستم در هر لحظـه مشـخص باشـند تـا بتـوان در مورد پایداری سیستم نتیجه گیری کرد . روش کلاسیک تعیین پایداری، نیاز به مشخص نمودن مدل همراه با پارامترهای دقیق دارد . اعمال این روش بر سیستم های قدرت که سیستم هایی با ابعاد بزرگ هستند، بسـیار پیچیـده و مشکل است . در این مقالـه، روش پرونـی در تعیـین پایـداری دینامیکی با استفاده از مقادیر اندازه گیری لحظه ای بـه صـورت روی خط ) ) Online مورد بحث قرار می گیرد . در این مقاله، از سیگنالهای یک سیستم قدرت نمو نه برداری می شود . آنها را به روش پرونی اعمال نموده و بـدون نیـاز بـه مدل سیستم، مقادیر ویژه سیستم را محاسبه می نمائیم . یکـی از مسائل مهم در این روش، تعیین درجه بهینه سیستم اسـت . در این مقاله، از تکنیک مقادیر منفرد جهت تعیین درجـه سیسـتم استفاده شده است . روش فوق ب ر روی سیستم تک ماشین به شـین بینهایـت از درجه ۷ و شبکه ۹ شینه WECC آزمایش شده است .