سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون
سید صادق سید لو – عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
افشین مرزبان – عضو هیات علمی دانشگاه کشاورزی

چکیده:

استفاده از ضایعات کشاورزی برای تولید انرژییکی از گزینه های مناسب برای حل مشکل پایان پذیری و آلودگی های زیست محیطی ناشا از کاربر سوختهای فسیلی میباشد..با توجه به مسائل اقتصادیو زیست محیطی ناشی از دفع و سوزاندنضایعات نیشکرمطالعه ای در واحد های ۷ گانه ی شرکت توسع هی نیشکرو صنایع جانبی با هدف تعیین پتانسیل انرژی ضایعات نیشکر انجام شد.پتانسیل انرژی پس از تعیین مقدارتولید سالیانه محتوای رطوبت و ارزش حرارتی خالص ضایعاتنیشکر محاسبه شد.نتایج نشان داد کهمقدارارزش حرارتی خالص برای سرنی و پوشال ۱۶/۵۱۵ مگاژول بر کیلو گرم وبرای باگاس ۱۷/۸۱ مگاژول بر کیلوگرم می باشد.همچنین مقدار پتانسیل انرژی یک واحد کشت و صنعت ۹۵۳ گیگا وات ساعت و مجموع واحد ها ۶۶۷۳ گیگاوات ساعت میباشد.