سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد – دکترای مهندسی بهداشت محیط ودانشیاردانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهو
جاسم سواری – کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست ، واحد علوم و تحقیقات
امیرحسام حسنی – دکترای مهندسی محیط زیست و استادیاردانشکده محیط زیست ، واحد علوم وتحقی
قدرت ا… شمس خرم آبادی – دکترای مهندسی بهداشت محیط واستادیاردانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده:

قانون سرب ومس یکی از روشهای غیرمستقیم اندازه گیری خوردگی درشبکه های توزیع آب آشامیدنی است که درآن میزان نشت فلزات وازآن جمله غلظت فلزات سرب ومس به درون آب اندازه گیری می گردد . این تحقیق با هدف تعیین پتانسیل خوردگی آب آشامیدنی شهراهواز بااستفاده ازروش مذکورانجام گرفت . میانگین شش مرحله ، غلظت اندازه گیری شده سرب (µg/l 8/48) ، مس(mg/l 0/168) ، را درآب آشامیدنى شیرهاى برداشت خانگى شهراهواز نشان مى دهد . نتایج این تحقیق خورنده بودن آب مورد مطالعه طبق این شاخص نشان می دهدهمچنین نتایج نشان می دهدکه می توان ازاین روش با دقت قابل قبول وبه سادگی برای تعیین میزان و پتانسیل خوردگی درشبکه آب آشامیدنی اهواز ومناطق مشابه استفاده نمود . وکاربرد این روش نیازی به انجام محاسبات پیچیده وگاه غیردقیق شیوه های مرسوم تعیین پتانسیل خوردگی ندارد .