سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره سلیمیان – پژوهشگاه نیرو ایران
فرخ امینی – پژوهشگاه نیرو ایران
وهاب مکاری زاده – پژوهشگاه نیرو ایران
امیر شریف یزدی – پژوهشگاه نیرو ایران

چکیده:

بررسیهای به عمل آمده در کشور گویـای پتانسـیل هـای قابـل توجه برای صـرفه جـویی انـرژی در صـنایع مـی باشـد . ایـن پتانسیل در صنایع گوناگون متفاوت بوده و از بـازه ۱۵ تـا ۳۰ درصد گسترده است . صنایع نساجی از جمله صنایعی هسـتند که بـه دلایـل مـدیریتی و تکنولـوژیکی دارای پتانسـیل قابـل توجهی برای صرفه جویی انرژی می باشند . ممیـزیانـرژی در واحدهای صنعتی را می توان یکی از روشـهای اساسـی بـرای تعیین وضـعیت کنـونی مصـرف انـرژی و تعیـین پتانسـیلهای صرفه جویی انرژی محسـوب نمـود . در ایـن مقالـه جزئیـات انجام ممیـزی انـرژی الکتریکـی در یـک واحـد ریسـندگی و بافنــدگی تشــریح و پتانســیلهای صــرفه جــویی بــه همــراه راهکارهای مربوطه ارائه می گردد .