سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فرزاد شنبه دستجردی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
بابک بحرینی نژاد – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
لیلی صفائی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان

چکیده:

گروه کوچکی از گیاهان هستند که قادرند غلظتهای بالائی از عناصر معدنی را در اندامهای هوایی خود انباشته کنند این چنین گونه های فرا انباشت کننده در بحث پالایش خاک های آلوده به عناصر معدنی مفید می باشند. در این مطالعه جایگاهی با درجه آلودگی شدید از نظر عنصر روی در معدن سرب و روی باما انتخاب گردید درای ن جایگاه سه پروفیل به فاصله ۲۵ متر از یکدیگر زده شد و از دو عمق ۲۰-۰ و ۴۰-۲۰ سانتی متری نمونه برداری انجام گرفت . فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی و همچنین فرم قابل جذب و کل عنصر روی نیز اندازه گیری گردید. ۲۳ گونه گیاهی گیاهی از ۱۳ خانواده گیاهی انتخاب و در سه تکرار برداشت گردید . نمونه های گیاهی پس از انتقال به آزمایشگاه و شستشو با اسیدکلریدریک ۰/۰۱ نرمال و آب مقطر اندام هوایی و زیر زمینی جدا گشت . سپس نمو نه ها در آون در ۷۰ درجه سانتی گراد بهمدت ۴۸ ساعت قرار داده شد و پس از خشک شدن نمون ه ها آسیاب گشته و جهت انداز ه گیری عنصر روی مهیا گردید . غلظت عنصر روی در اندامهای هوایی و زیرزمینی و همچنین ضریب انتقال عنصر روی از اندام زیرزمینی به اندام هوایی (Translocation Factor) مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد گونه های Glausium oxylobum، Ebenus stelata و Astragalus glaucanthous, Stachys inflata با غلظت ۵۵۶/۸۸، ۴۴۹/۵۳، ۱۵۵/۳۴ و ۵۰۸/۸۰ میلی گرم بر کیلوگرم به ترتیب در اندام هوایی و ۴۱/۷، ۳۶/۷۵، ۱۴/۶۶ و ۶۱ میلی گرم بر کیلوگرم بتر تیب در ریشه و همچنین ضریب انتقال ۱۳/۲۹، ۱۲/۲۲، ۱۰/۶۱ و ۸/۶۰ به ترتیب بیشترین انتقال عنصر رو ی را از اندام زیرزمینی به اندام هوایی داشته و گونه هائی مناسب جهت بررسی های بعدی در بحث گیاه پالائی عناصر می باشند.