سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

غلامرضا هاشمی تبار – گروه پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد
غلامرضا رزمی –
سمیه فهیمی نیا –

چکیده:

هیداتیدوز، یکی از بیماریهایی مشترک بین انسان و دام است که انتشار جهانی داشته وسالیانه خسارتهای اقتصادی وبهداشتی فراوانی بوجود می آورد. این بیماری ناشی از ابتلا به مرحله لاروی انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد. این لارو در بدن میزبان واسط در طی مراحل تکامل باعث تحریک سیستم ایمنی وتولید آنتی بادی می شود. این مطالعه با هدف شناسایی آنتی ژنهای مایع هیداتید وتگومنت کیست هیداتید، برروی ٣٠ نمونه کبد وریه گاو مبتلا به کیست هیداتید انجام شد. پس از آسپیره کردن مایع هیداتید وجدا کردن تگومنت ها از کیستهای هیداتید در شرایط استریل، غلظت این پروتئینها بر اساس روش برادفورد تعیین شد. سپس وزن مولکولی پروتئین های تغلیظ شده با روش SDS-PAGE و سیستم ناپیوسته تعیین گردید. جهت وجود خصوصیت آنتی ژنیسیته پروتئینها، آزمایشWestern blotting نیز انجام شد. در الکتروفورز مایع هیداتید غلیظ شده باندهایی با وزنهای ملکولی ٣٦ و ٥٠ و ٦٤ و ٩٨ کیلو دالتونی مشخص گردید که باندهای ٣٦ و ٦٤ و ٩٨ کیلو دالتونی در آزمایش وسترن بلات غالب بودند. در تگومنت نیز باندهایی با وزنهای ملکولی و٢٢ و ٣٦ و ٦٤و ٩٨ کیلو دالتون مشخص شد وباند ٦٤ – ٩٨ کیلو دالتونی تگومنت خاصیت آنتی ژنیسیته داشته ولی سایر باندها نتوانستند در آزمایش وسترن بلات ایجاد کمپلکس رنگی نمایند..