سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

الهام ایزدی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه آب
منوچهر حیدرپور – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه آب
عبدالرضا کبیری سامانی – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده عمران، گروه آب

چکیده:

سرریزهای جانبی از انواع سازه های هیدرولیکی می باشند که در سیستم های فاضلاب شهری، آبرسانی و آبیاری ، کنترل دبی، انحراف سیلاب ودبی مازاد رودخانه ها و کانال ها استفاده می شوند. جریان عبوری از یک سرریز جانبی از نوع جریان های متغیر مکانی می باشد. با توجه بهاینکهمعادلات حاکم بر جریان های متغیر مکانی دارای حل تحلیلی نمی باشند، تاکنون مطالعات زیاد تجربی بر روی این جریان ها صورت گرفته است.
در مطالعه حاضر معادله دیفرانسیلی پروفیل سطح آب در سرریزهای جانبی با استفاده از روش عددی رانج کوتای مرتبه چهارم حل شده و نتایج بدست آمدهبا اطلاعات آزمایشگاهی جمع اوری شده مورد مقایسه قرار گرفته است. از مقایسه نتایج آزمایشگاهی مشخص گردید که پیش بینی پروفیل سطح آب با استفاده از روش عددی رانج کوتای مرتبه چهارم با اطلاعات آزمایشگاهی مطابقت خوبی را نشان میدهد.