سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرضیه قمشیون – دانشجوی آارشناسی ارشد بیابان زدایی، دانشگاه سمنان
خسرو حسینی –

چکیده:

بررسی داده های طولانی بارش د ر ایستگاه های مختلف جهان نشان داده که در هر منطقه،دوره های ترسالی و خشکسالی به طور متناوب تکرار می گردند.این دوره ها معمولا به صورت دوره های ۱۱ ساله ۳۳ ساله و ۱۲۰ ساله بوده که وقوع انها را،بیشتر در ارتباط با جابجایی لکه های خورشیدی و تغییر در میزان تابش در ی افتی زمین و در نتیجه کاهش و یا افزایش تبخیر از سطح دریاها و بارندگی می دانن د .برای تعیین دوره های ذکر شده می توان از روش میانگین متحرک یا لغزان استفاده کرد.میانگین لغزان بر اساس پایه های زمانی مختلفی تعیین می گردد که همواره به صورت عدد فرد می باشد و هر چه ا ین پایه زمانی بیشتر باشد ،دوره های ترسالی وخشکسالی بهتر مشخص می شون د .در این تحقیق با داشتن ۴۱ سال آمار،با تعیین میانگی ن لغزان در پایه های زمانی ۷٫۵ و ۱۱ ساله اقدام به مشخص کردن دوره های تر سالی وخشکسالی نموده ایم .که با استفاده از نتایج حاصله به پیش بینی چگ و نگی این دوره ها در آینده خواهیم پرداخت .تا اقدامات لازم برای مواجه شدن با این ترم اقلیمی انجام گیرد