سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حامد رسولی – آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده
قدرت ا… رحیمی – آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده
هادی سیاح زاده – آزمایشگاه ژنتیک مولکولی و بیوتکنولوژی دام، گروه علوم دامی، دانشکده
مرتضی جبار پور بنیادی – آزمایشگاه ژنتیک، مرکز تحقیقات کاربردی و داروئی، دانشگاه علوم پزشکی ت

چکیده:

کایا- کازئین یکی از اجزای مهم پروتئینی از خانواده پروتئینهای کازئینی در شیر که نقش بسیار مهمی را در ثبات میسل ها به عهده داشته که در راندمان تبدیل شیر به پنیر دارای اهمیت ویژه ای در صنعت پنیرسازی است. گزارش فرم های متفاوت آللی در گاوهای نژاد های مختلف حاکی از این است که آلل نوع B از آلل های مفید در این لوکاس است که سبب افزایش راندمان شیر در صنعت پنیرسازی است. هدف از این تحقیق بررسی رفتار ژن کایا – کازئین (k-CSN) در جمعیت گاومیش شمالغرب کشور بوده است. برای این منظور از ۲۰۰ راس گاومیش از جمعیت گاومیش های شمالغرب کشور )آذربایجان غربی) نمونه گیری خون به عمل آمد. استخراج DNA از هر یک از نمونه های خون با استفاده از روش بهینه یافته نمکی انجام گرفت. با استفاده از یک جفت پرایمر اختصاصی لوکاس مورد نظر بخشی از اگزون و اینترون ۴، قطعه ای به اندازه ۳۷۹ جفت باز با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمر از (PCR) تکثیر گردید. جهت تعیین ژنوتیپ، محصول واکنش زنجیره ای پلیمر از توسط آنزیم های Hinfl و HindIII مورد هضم قرار گرفته و قطعات DNA حاصل با استفاده از ژل آگارز ۱/۵% الکتروفورز و جداسازی شدند نتایج حاصل از باندهای الکتروفورزی تمامی ژنوتیپ های مورد آزمون را مونومورف (BB) نشان داده به طوریکه در هیچ یک از نمونه های تعیین ژنوتیپ شده آلل دیگری مشاهده نشده است. لازم به ذکر است این نتایج با دیگر تحقیقاتی که برای تعیین ژنوتیپ لوکاس کایا – کازئین که در دیگر جمعیت های گاومیش در کشورهای مختلف انجام گرفته است مطابقت دارد. پارامترهای موتر بر چنین رفتار ژنتیکی در این لوکاس بیشتر مورد بحث قرار گرفته است.