سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن پوررضا بیلندی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
مهدی کاهه – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمحمود کاشفی پور – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

آگاهی از پهنه سیلاب در مدیریت رودخانه و ایمنی سواحل، اهمیت بسیاری دارد . با توجه به این اهمیت برای جلوگیری از خطرات سیلابها، ساماندهی و بهسازی رودخانهها و مشخص کردن وضعیت تاسیسات موجود در مجاورت رودخانه، نیاز به تعیین پهنه سیلاب با دوره بازگشتهای مختلف میباشد . هدف اصلی از انجام این تحقیق، بررسی کارایی نرمافزار Hec-Ras و Hec-Georas در تعیین پهنه سیلاب با توجه به اطلاعات جغرافیایی و هیدرومتری موجود در بازه ملاثانی – اهواز در طول رودخانه کارون میباشد . به این صورت که ابتدا با استفاده از نرمافزار ArcView و اطلاعات جغرافیایی منطقه به ساخت لایه TIN پرداختهشد و سپس با کمک جعبه ابزار Hec-Georas اطلاعات مورد نیاز از قبیل مقاطع عرضی و مسیر رودخانه تعیین و استخراج گردید و با نرمافزار Hec-Ras تحلیلهای هیدرولیکی از قبیل واسنجی ضریب مانینگ صورت پذیرفت . اطلاعات خروجی از محاسبات هیدرولیکی در محیط ArcView وارد شد و پهنه سیلاب در این بازه برای سیلابها با دبیها یا دوره بازگشتهای مختلف مورد مطالعه و بررسی قرارگرفت