سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زربخش – ایران، تهران ، انستیتو پاستور، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی & سازمان انت
کریمی پور – ایران، تهران ، انستیتو پاستور، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
عظیمی فر – ایران، تهران ، انستیتو پاستور، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی
دهقانی زاده – ایران، تهران ، انستیتو پاستور، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی

چکیده:

آلفا تالاسمی، متداولترین اختلال تک ژنی در سراسر دنیا است. حذف ژنی از علل اصلی وجهش نقطه ای، حذف و یا دخول چند نوکلئوتیدی کوچک ( small deletion/insertion) از علل با شیوع کمتر آن است، که به جهش های غیر حذفی معروفند. هدف از این مطالعه بررسی نقش جهش های غیر حذفی (non-deletional) ژن a2 در به وجود آوردن فرم تالاسمیک زنجیره a-‘گلوبین در افرادی است که با MCV و MCH پایین HbA2، و وضعیت آهن نرمال به مرکز تحقیقات تالاسمی انستیتو پاستور ایران ارجاع داده می شوند. بدین منظور ما پس از رد وجود حذف ژنی، از دو روش مولکولی تکثیر اختصاصی آلل (Amplification Refractory Mutation System(ARMS و تعیین توالی مستقیم Direct ) Sequencing ) برای نیل به هدف ،بهره می جوییم. پرایمرهای ARMS برای شش جهش غیر حذفی شایع در منطقه مدیترانه و آسیای میانه مربوط به ژن a2 (یکی از جهش ها اختصاصاً از جنوب کشور گزارش شده) طراحی گردید . پرایمر های جداگانه ای نیز برای تکثیر اختصاصی ژن a2 و a1 به منظور تعیین توالی مستقیم طراحی شد. ابتدا نمونه ها از نظر وجود جهش های حذفی شایع منطقه به روش Multiplex-PCR غربالگری شده ودر صورت نتیجه منفی جهش های غیر حذفی به روش ARMS در مورد آنها بررسی می شود. در صورتیکه ژنوتیپ فرد مشخص نگردد، ژن a1 و a2 بیمار پس از تکثیر اختصاصی با سیستم PCR، تعیین توالی مستقیم می شود. تاکنون جهش های α۳٫۷ α /αc.s α به روش ARMS و (AATAAA