سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین مرادی شهربابک – کارشناس ارشد رشته اقتصاد کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اس
سعید یزدانی – استاد و مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

سیب زمینی یکی از محصولات مهم در استان کرمان می باشد. در استان کرمان شهرستان بردسیر قطب تولید این محصول است. بنابراین جهت تعیین موفقیت سیب زمینی کاران استان کرمان (شهرستان بردسیر) و تعیین موفقیت آنها در استفاده بهینه از منابه مشخص و امکان افزایش تولید محصول با استفاده از مجموعه مشخصی از منابع و عوامل تولید به تعیین کارائی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران اقدام گردید. برای تعیین نمونه از جامعه آماری تحت مطالعه ابتدا از روش نمونه گیری طبقه بندی شده بهره برداران را به چهار گروه تقسیم و تعداد نمونه در هر گروه تعیین و سپس با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتسک بهره برداران نمونه انتخاب و ضمن مصاحبه حضوری و تکمیل پرسشنامه آمار و اطلاعات مورد نیاز تهیه گردید.
پس از استخراج و آمار و اطلاعات ابتدا با استفاده از برنامه SPSS و Front.4 نسبت به تخمین تابع تولید مناسب و سپس تخمین سیستمی تابع مرزی تصادفی اقدام گردیده و میزان کارایی فنی بهره برداران محاسبه گردید. سپس با استفاده از قضیه دوگانگی تابع هزینه مرزی از تابع تولید مرزی استخراج و میزان کارایی اقتصادی بهره بردارن محاسبه گردید. در نهایت میزان کارایی تخصیصی با توجه به میزان کارایی فنی و اقتصادی برآورد گردید: نتایج نشان می دهد که کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران در شهرستان بردسیر به ترتیب ۸۹/۲ و ۷۴ و ۸۳ درصد می باشد. بر اساس نتایج حاصل عدم توفیق بهره برداران در تخصیص منابع موجب گردیده که کارایی اقتصادی بهره برداران در سطح پائین تری از کارایی فنی قرار گیرد.