سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهروز یاراحمدی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
حجت اله نیکخواه – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی، سازمان جهادکشاورزی لرستان
کریم قربانی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان
محسن محمد طاقی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان

چکیده:

به حداقل رساندن هزینه های تولید گوشت از مهمترین اهداف واحدهای پرواربندی می باشد و عدم موفقیت در این زمینه منجر به ورشکستگی این واحدها می گردد .به منظور بررسی وضعیت مدیریت
واحدهای پرواربندی صنعت ی گوسفند در استان لرستان و برآورد تابع تولید گوشت گوسفند ، کارایی فنی این واحدها و عوامل مؤثر بر واحدها ی پرواربندی صنعتی فعال در سه گروه ظرفیتی ( کمتر از ۵۰ ر أس ، ۵۰ تا ۱۰۰ ر أس و بالاتر از ۱۰۰ ر أس) به روش نمونه گیری طبقه بندی شده (Stratified Sampling) در طی سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۲ تحت پوشش قرار گرفت و به روش پرسشنامه ای و مصاحبه حضوری اطلاعات مورد نیاز جمع آوری گردید . داده ها جهت برآورد کارایی فنی واحدها و همبستگی برخی از صفات با استفاده از نرم افزار های Front.4 و SPSS 11.5 انجام گرفت و توابع تولید بوسیله توا بع کاب داگلاس بر آورد گردید . اثر عوامل مختلف بر روی کارایی واحدها به روش تجزیه واریانس یکطرفه و میانگین ها توسط آزمون دانکن موردمقایسه قرار گرفت . نتایج نشان داد که میانگین افزایش وزن روزانه بره ها ، میزان خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در واحدهای مورد مطال عه به ترتیب۰/۰۲± ۰/۱۷۹ kg و ۰/۱۴ ± ۱/۲۱ و ۲/۵۰ ± ۷/۹۸ می باشد . برای بر آورد تابع تولید مرزی با توجه به تحت کنترل بودن عوامل مؤثر در تولید شامل تغذیه ، نژاد و بهداشت از روش حداقل مربعات معمولی تصحیح شده (COLS) استفاده گردید . نتایج نشان داد میانگین کارایی فنی کل واحدهای مطالعه شده برای پرواربندی های صنعتی ۵۱ درصد بوده که نشان دهنده پتانسیل قابل ملاحظه واحدهای پرواربندی در افزایش بازدهی آنها می باشد . ضریب همبستگی بین کارایی فنی با وزن شروع پروار و خاتمه پروار ، افزایش وزن روزانه و افزایش وزن کل حاصله در هر دوره مثبت و معنی دار بود . بر طبق نتایج بدست آمده عواملی همچون سطح تحصیلات مدیر ، استفاده از آموزش های ترویجی ،وضعیت تغذیه ، وضعیت جایگاه از لحاظ نور و تهویه ، استفاده از جیره کارشناسی و وضعیت بهداشتی واحدها بر روی کارایی فنی واحدهای مورد مطالعه تأثیر معنی داری داشته است.