سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد سیفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
محمدرضا اردکانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای,
فرهاد رجالی – موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
محمد علی خود شناسی – مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اراک

چکیده:

رشد مطلوب گیاه و حصول حد اکثر کیفیت و کمیت محصول مستلزم وجود مقدار کافی و متعادلی از عناصر پر مصرف و کم مصرف خاک است . انتخاب و مصرف کود می بایستی با توجه به موجودی و سرنوشت عناصر در خاک، اثر متقابل عناصر با یکدیگر و نیاز گیاه به عناصر انجام گیرد . نیترو ژن و فسفر دو عنصر غذایی ضروری برای گیاهان به شمار می روند که موجب افزایش رشد و عملکرد آن ها می شود این عناصر در خا ک موجب می گردد تا مقادیر زیادی کود شیمیایی برای جبران این کمبود مورد استفاده قرار گیرد که علاوه بر آثار زیان آور زیست محیطی سبب کاهش کیفیت محصولات کشاورزی شده اند . در این تحقیق کاربرد کودهای بیولو ژیک از جمله باکتری ازتوباکتر و قارچ میکروریزا هر یک در دو سطح (بدون مصرف و با مصرف به میزان توصیه شده)و نیتروژن (اوره) در چهار سطح (بدون مصرف، ۷۵ کیلوگرم در ه کتار، ۱۵۰ کیلوگرم در ه کتار، ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار) در تیمار های جداگانه و اثر متقابل آن ها بر روی صفاتی نظیر تعداد دانه در ردیف، تعداد ردیف دانه در بلال ، تعداد دانه در بلال ، وزن بلال و عملکرد (وزن تر علوفه ) به صورت آزمایش فا کتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصاد فی در ۳ تکرار در مر کز تحقیقات جهاد ک شاورزی ومنابع طبیعی شهرستان اراک مورد آزمایش قرار گرفت . نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان داد با حضور ازتوباکتر و م یکوریزا متوسط تعداد دانه در ردیف بصورت معنی دار افزایش یافت بنابراین اثرمتقابل در صورت وجود هر دو باعث افزایش تع داد دانه در ردیف شده است و نیز اثر متقابل سه گانه بین ازتوباکتر و م یکوریزا و نیترو ژن نیز تاثیری در تعداد ردیف دانه در بلال ندارد . اثر متقابل معنی داری بین تیمار های ازتوباکتر و نیترو ژن بر تعداد دانه در بلال وجود نداشت و اختلاف آماری معنی دار بین تیمار های ازتوباکتر ونیترو ژن مشاهده شد . اثر متقابلی بین میکوریزا و نیترو ژن مشاهده نشد و در واقع نتایج حاصل از این آزمایش نشاندهنده آن است که استفاده از کود بیولو ژیک میکوریزا و ازتوباکتر باعث افزایش عملکرد می تواند در زراعت ذرت مورد توجه قرار گیرد.