سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محسن امیرآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد,
محمدرضا اردکانی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای,
فرهاد رجالی – موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
محسن برجی – مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی اراک

چکیده:

نیتروژن و فسفر مواد مغذی ضروری برای گیاهان هستند که رشد و عملکرد آن ها را افز ایش می دهند. کمبود این مواد مغذی در خاک معمو ً لا با کاربرد کودهای شیمیایی جبران می شود . کودهای شیمیایی اثرات مضری بر روی محیط زیست داشته و کیفیت محصولات کشاورزی را کاهش می دهند. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کاربردازتوباکتر و میکوریزا به عنوان کود بیولوژیکی و فسفر (سوپر فسفات ) به عنوان کود شیمیایی انجام شد . اثرات سه عامل شامل ازتوباکتر (تلقیح شده و نشده )، میکوریزا (تلقیح شده و نشده )، و فسفر (صفر، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار ) با استفاده از یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی اراک ارزیابی شد نتایج حاصل نشان داد که همزیستی ازتوباکتر و میکوریزا به نحو معنی داری صفات مطالعه شده را تحت تاثیر قرار داد . اثرات متقابل میکوریزا و ١٠٠ کیلوگرم در هکتاربیشترین اثرات روی صفات فوق را اعمال نمود. این نتایج نشان داد. اگر چه هر فاکتور اثر مثبتی روی رشد و عملکرد و سایر خصوصیات داشته است، اثرات متقابل آن ها تاثیر ات قابل توجهی را اعمال نمود . این مطالعه نشان داد که کاربرد میکوریزا و ازتوباکتر علاوه بر کاهش کاربرد فسفر موجب بهبود عملکرد شد.