سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد دیلمی عضدی – استادیار دانشگاه علم و صنعت گروه مهندسی مکانیک ، ساخت و تولید
فرزانه صالحی – دانشجوی کارشناسی دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این مقاله مدلی بر اساس تئوری گلویی پخشی سوئیفت و با استفاده از معیار تسلیم ناهمسانگرد درجه ۲ هیل (۱۹۴۸) جهت تعیین کرنشهای حدی در ورقهای فلزی ارائه گردیده است. اثر پارامترهای موثر ماده از قبیل توان کرنش سختی و ناهمسانگردی در ورق (ضریب ناهمسانگردی نرمال و نسبت کرنشها در جهات نورد و عمود بر نورد)بر منحنی حد شکل‌دهی مورد بررسی قرار گرفته است. همخوانی خوبی بین منحنی حد شکل‌دهی به‌دست آمده از تحلیل تئوری با کرنشهای حدی تجربی برقرار می‌باشد.