سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم حیدری – کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمد خضری – معاونت غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی
سعید رحمن زاده – کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی بهداشتی آرایشی – معاونت غذا و دارود

چکیده:

گوجه فرنگی با نام علمیLycopersicum esulentum Mماده اولیه تولید انواع فرآورده هایگوجه فرنگیمانندرب،آبگوجه فرنگی ، پوره و پودر آن میباشد کهمهمترین و عمده ترینفرآورده آنرب گوجه فرنگی میباشدکه کیفیت آن مستقیمابه میزان مرغوبیت ماده اولیه آن یعنی گوجه فرنگی بستگی دارد،آلودگی کپکی مهمترین شاخص و نشان دهنده کیفیت ماده خامنامرغوب در صنعت فرآوری گوجه فرنگی می باشد،استان خراسان مقام اول تولید رب گوجه فرنگی وبیشترین تعداد واحد های تولید رب گوجه فرنگی درکشور رادارد. اینمطالعه با هدف تعیین انواعگونه هایکپک هایگوجه فرنگیو ربگوجه فرنگیتولید شده درواحد های تولیدکننده استان خراسان رضوی انجام شد.نمونه برداریاز ۱۰ واحد تولیدکننده در سطح استان خراسان رضوی در فواصل ۱۵ روزه در ۴ ماه متوالی تولید در سال ۱۳۸۷ انجام شد. نتایج بدست آمده ۱۲ گونه کپک از نمونه های گوجه فرنگی جداسازی و شناسایی گردید که بیشترین فراوانی به گونه هایموکور،رایزوپوس ،فوزاریوم با ۲۱-۲۵%و ژئوتریکوم با ۱۲% مشاهده شد،در بررسی نمونه های رب گوجه فرنگی آلودگی به کپک مشاهده نشد.