سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

عبدالله عباسی – دانشگاه علوم پزشکی گلستان
علی ظفرزاده – دانشگاه علوم پزشکی گلستان
کاظم کاظم نژاد – دانشگاه علوم پزشکی گلستان

چکیده:

مقدمه و هدف : سیل یکی از جدی ترین مخاطرات طبیعی به شمار می رود که سبب تخریـب منـابع ومخـازن آب شـرب مـی گردد، در نتیجه، کمبود آب آشامیدنی پس ازبحران سیل مشکلات بهداشتی عدیده ای را در پی خواهد داشت از جملـ ه بـروز و شیوع بیماریهایی شامل التور، حصبه و اسهال ها و … لذا این تحقیق به منظور بررسی کیفیـت میکروبـی آب شـرب سـیلزدگان انجام شد تا نتایج حاصل را بتوان درهنگام بروزبلایا به مناطق و محلهای مشابه تعمیم و بار بیماری را کاهش داد . روش تحقیق : این مطالعه تعداد ۱۲۹۴ نمونه آب بـرای تعیـین کلـر باقیمانـده و ۱۹۰ نمونـه آب بـه منظـور تعیـین کیفیـت میکروبی آب شرب توزیعی در مناطق سیل زد ه بر مبنای اندکس کلیفرم در منابع تامین کننده آب و تانکرهـای آب رسـان ی در ایستگاه ثابت کنترل کیفی آب و در محل توزیع در سال ۸۲-۸۱ مورد بررسی قرارگرفت . آزمایشهای مورد نظر بر اساس کتـاب به شیوه تخمیر چند لوله ای انجام شد . کلیه نمونه های جمع آوری شده آب در کنار کیسه یخ و درکلـد « روشهای استاندارد » باکس به آزمایشگاه منتقل و سپس در محیطهای Lactose broth ، B.G.B1 و E.C کشت شدند . میـزان کلـر آزاد باقیمانـده نمونه ها با استفاده از کیت D.P.D 2 اندازه گیری شد و .ً نهایتا اطلاعات و نتایج حاصله در برنامه اکسل آنالیز شد . * ایستگاه ثابت کنترل کیفی آب : مکانی است که کلیه تانکرهای آبرسانی پس از آبگیری و کلرزنی در این محل کنتـرل و در صورت وجود کلر باقیمانده در حد مطلوب و نمونه برداری میکروبی اجازه ورود به منطقه سیل زده و توزیع آب را داشتند . نتایج : نتایج بدست آمده از نمونه های مورد بررسی نشان داد که منابع تامین آب فاقد آلودگی کلیفرمی بوده اند . در حالی کـه در ایستگاه ثابت کنترل کیفی %۳۴ نمونه های آب تانکرها و در محل توزیـع %۱۹ نمونـه هـا دارای آلـودگی کلیفرمـی بودنـد . همچنین میزان کلر باقیمانده در ایستگاه ثابت در %۷۳ نمونه ها و در محل توزیع در %۱۱ نمونه ها نا مطلوب بوده است . بحث و نتیجه گیری : با توجه به مطلوب بودن کیفیت میکروبی منابع تامین آب ، علـ ل احتمـالی وجـود آلـودگی کلیفرمـی آب تانکرهای آبرسانی در محل ایستگاه ثابت و محل توزیع عبارتند از : آلودگی تانکرها قبل از آ بگیری و عدم کلرزنی موثر در محـل آبگیری می باشد . اما دراثر انجام اقدامات کنترلی از قبیل شستشوی و گندزدایی تانکرها و کلریناسـیون اصـولی آنهـا، آلـودگی کلیفرمی درمحل توزیع کاهش یا فته است ، با این حال علل احتمالی آلـودگی هـای کلیفرمـی در محـل توزیـع عبارتنـد از -۱: کلریناسیون نامطلوب تانکرها -۲ انتقال آلودگی کلیفرمی از طریق ورود گرد و غبار به تانکرها -۳ عدم زمان مانـد کـافی جهـت تاثیر کلر به علت ورود زود هنگام تانکرها به مناطق سیل زده می باشد . بنابراین کنترل کیفـی آب از مبـد أ تـا محـل توزیـع از الویتهای اساسی در فرایند آبرسانی به مناطق سیل زده می باشد .