سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۶

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اسماعیل حسن زاده – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ، مید ان آزادی ، اصفهان
سیده آزاده حجازی جویباری – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان ، مید ان آزادی ، اصفهان
عبدالله صداقت کردار – پژوهشکده هواشناسی تهران، میدان آزادی ،تهران

چکیده:

در این مطالعه سعی شده است که شاخص استاندارد آلودگی در منطقهی شهری اصفهان مورد بحث قرار گیرد . در طی دو سال دادههای جمعآوری شده، اثرات غالب هواشناختی بر روی غلظت آلایندههای هوا بررسی شده است . بیشترین غلظت در این منطقه مربوط به اثرات پارامترهای جوی است . در شرایط راکد جوی، گ ردشهای محلی اطراف منطقهی اصفهان توسعه یافته که منجر به گردشهای مجدد وتجمع آلایندههای جوی میگردد