سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی حبوبات

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قلی پور – دانشگاه صنعتی شاهرود
سلطانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ترابی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
زینلی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

استفاده ازسرعت نمو گیاه به صورت تابعی از زمان حرارتی در مدیریت زراعی و مدل سازی رشد و نمو گیاه بسیار حایز اهمیت است. زمان حرارتی را می‌توان بر اساس دمای یک ساعتی، سه ساعتی (محاسبه شده از دمای روزانه) و دمای روزانه (دمای حداکثر و حداقل در ۲۴ ساعت) به دست آورد. به منظور مقایسه این سه گام زمانی، با استفاده از توابع دمایی اقدام به حساسیت سنجی در دامنه دمایی (Tmax-Tmin) 0، ۶، ۱۲ و ۱۸ درجه سانتیگراد شد. برای آزمون بیشتر، ۴ رقم نخود در ۱۱ تاریخ کشت کاشته شد.سپس در حالت‌های استفاده از سه گام زمانی، مراحل فنولوژیکی شبیه سازی گردید. نتایج نشان داد که بین گام زمانی روزانه و گام‌های دیگر تفاوتی به ویژه در محدوده دماهای کاردینال وجود دارد. با افزایش دامنه دمایی‏، این تفاوت بیشتر خود را نشان داد. بر اساس توابعdent-like و segmented، گام های زمانی مورد بررسی، از لحاظ پایداری تفاوتی را نشان ندادند. این در حالی بود که بر اساس تابعbeta، پایداری گام زمانی یک ساعتی کمتر از گام‌های دیگر بدست آمد. بر اساس توابعdent-like و segmented، اختلاف گام‌‌های زمانی از نظر پیش بینی مراحل فنولوژیک قابل اغماض بود. اما بر اساس تابع دمایی دیگر، گام یک ساعتی برای پیش بینی مرحله قبل از گلدهی نخود که یک گیاه روز بلند کیفی است مناسب تشخیص داده نشد. در نتیجه مادامیکه از توابعdent-like و segmentedاستفاده شود تفاوتی بین گام‌های زمانی وجود ندارد.