سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مخابرات امن
محمد عبدالهی ازگمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

کنترل دسترسی از مکانیزم های مهم تحقق امنیت در سیستمهای نوین استمدل کنترل بهره برداری UCON یک ساختار جامع هوشمند و قابل پیاده سازی برای حفاظت از اطلاعات است کهمدلهای پیشین کنترل دسترسی را پوشش میدهد درUCON تصمیم گیری براساس سه فاکتور مجوز الزام و شرایط است این سه فاکتور نه تنها قبل از اعطای د سترسی بلکه درحین دسترسی نیز ارزیابی می شود UCON یک مدل مبتنی بر صفات است به تمام موجودیت در مدل UCON صفاتی با دامنه مقادیر مشخص نسبت داده می شود صفات به دو دسته تغییر پذیر و تغییر ناپذیر تقسیم می شوند به دلیل وجود صفات تغییر پذیر در UCON نیاز به استمرار در تصمیم گیری محسوس است دریک فرایند بهره برداری با توجه به رویدادهایی که رخ میدهد مقدار صفات تغییر خواهد کرددراین مقاله با ارایه یک ماشین حالت متناهی unifilar مرتبه محدود برای صفات با دانستن چند رویداد اخیر مقدار صفت به طور یکتا قابل تعیین خواهد شد علاوه براین تغییر صفات یک موجودیت قابل کنترل و نظارت خواهد شد و امکان تشخیص و تصحیح خطا درمقدار صفات نیز فراهم می شود.