سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناصر پورساربانی – پژوهشکده بیوتکنولوژی و کشاورزی و موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج
سید مصطفی پیر سیدی – پژوهشکده بیوتکنولوژی و کشاورزی کرج
محسن مرادی – پژوهشکده بیوتکنولوژی و کشاورزی کرج
رجب چوگان – موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر، کرج

چکیده:

در این تحقیق ۶۳ لاین خالص ذرت متعلق به کشورهای مختلف با استفاده از ۲۰ ترکیب آغازگری نشانگر AFLP و صفات مورفولوژیک به منظور تعیین گروه های هتروتیک و شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش برای صفات مهم زراعی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج اولیه تجزیه مولکولی با استفاده از ۱۰ ترکیب آغازگری نشان داد که ترکیبات آغازگری در مجموع ۲۸۴ باند چندشکل تولید کردند. محتوای اطلاعات چندشکلی آغازگری از ۰/۰۲ تا ۰/۷۱متغیر بود. تجزیه خوشه ای لاین ها را به ۸ گروه تقسیم نمود. با بررسی باندهای چندشکل برای ۲ لاین خالص باند اختصاصی شناسایی شد. با تکمیل بررسی های مولکولی و ارزیابی های مورفولوژیک امکان گروه بندی و تعینن دقیق گروه های هتروتیک فراهم خواهد شد.