سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد اشتری تلخستانی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
محمد کاظم حفیظی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران
بهمن عباسی – موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران، ایران

چکیده:

منطقه مورد بررسی واقع در غرب شهرستان گنبد، و شرق اینچه برون است. هدف از این مطالعه بررسی گسترش جانبی و عمقی آب شور و شیرین با استفاده از داده‌های سنداژ زنی الکتریکی و چاه پیمایی می‌باشد. در تفسیر یک بعدی داده‌های حاصل از سنداژ زنی نمی‌توان تغییرات جانبی مقادیر مقاومت ویژه را با دقت مناسبی مشخص کرد. از آنجا که سطح مشترک آب شور و شیرین در طبقات زمین سطحی افقی نیست، لذا بهتر است در این موارد از یک روش وارون‌سازی ۲بعدی، استفاده شود. نتایج این مطالعه با نتایج حاصل از چاه پیمایی تطابق داده شده است. در نهایت بهترین نقاط جهت حفارش مشخص شده است.