سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

الهام پژوهنده – دانشجوی کارشناسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه مازندران
کمال عطایی – دانشجوی کارشناسی اقتصاد کشاورزی دانشگاه مازندران
حامد رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
حمید امیرنژاد – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه مازندران

چکیده:

اطلاعات زیادی در مورد ارزش اکولوژیکی و اجتماعی – اقتصادی کالاها و خدمات ارائه شده توسط اکوسیستم های طبیعی و نیمه طبیعی جمع آوری شده و موجود می باشد . اما به نظر می رسد که بسیاری از این اطلاعات از طریق نوشت ه های علمی دانشگاهی، گزارشات منتشر نشده سازمان های دولتی و در شبکه وسیع جهانی پراکنده باشند . بعلاوه، اطلاعات در مورد کالاها و خدمات اکوسیستم، غالباً در معیارهای نامناسب تحلیلی بیان شده و به گونه ای متفاوت توسط نویسندگان مختلف طبقه بندی شده است . به منظور امکان پذیر نمودن تجزیه و تحلیل تطبیقی اقتصادی – اکولوژیکی به یک چارچوب استاندارد شده برای ارزشگذاری جامع کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم نیاز می باشد . در پاسخ به این چالش، مقاله حاضر یک چارچوب مفهومی و نوع شناسی را برای توصیف، طبقه بندی و ارزشگذاری کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم با روشی واضح و پایدار عرضه می نماید . در ادامه، یک طبقه بندی برای کاملترین دامنه ممکن از کارکردهای اکوسیستم که بیشتر کالاها و خدمات را ارائه می د هد، آمده است . همچنین این مقاله یک فهرستی در مورد ارتباط کارکردهای اکوسیستم با روش های مهم ارزشگذاری اکولوژیکی، اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی فراهم نموده است .