مقاله تغذيه گرايي مخازن سدها: مدل سازي دوبعدي مخزن کرخه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آب و فاضلاب از صفحه ۸۰ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تغذيه گرايي مخازن سدها: مدل سازي دوبعدي مخزن کرخه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز حساسيت
مقاله تغذيه گرايي
مقاله شبيه سازي کيفي
مقاله مخزن کرخه
مقاله مدل CE-QUAL-W2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشار عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سعادت پور مطهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين مطالعه، توسعه مدلي براي مخزن سد کرخه به منظور ۱) شبيه‎سازي دما و پارامترهاي کيفي، ۲) کمک در توسعه مدلي براي درک بهتري از دما و پارامترهاي کيفي در عمق مخزن و فرآيندهاي موثر بر آن و ۳) آناليز حساسيت رفتار سيستم به ضرايب انتخاب شده در کاليبراسيون مدل و نيز تغيير در بار آلاينده‎هاي ورودي به سيستم بود. مدل دوبعدي CE-QUAL-W2 به منظور شبيه سازي هيدروديناميکي دما و پارامترهاي کيفي در مخزن، در سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۵ مورد استفاده قرار گرفته است. داده هاي ورودي به سيستم شامل هندسه مخزن، شرايط آب و هوايي، شدت جريان ورودي، دما و غلظت پارامترهاي کيفي جريان ورودي به مخزن مي باشد. پارامترها و ضرايب انتخاب شده در کاليبراسيون مدل، شامل پارامترهاي موثر بر دما، غلظت ارتوفسفات، آمونيوم، نيترات، کلروفيل آ و اکسيژن محلول بود. از ساير پارامترهاي شبيه سازي شده مي توان به مواد آلي محلول معلق، جامدات معلق، جامدات محلول،CBOD  و pH اشاره کرد. کاليبراسيون و صحت‎سنجي مدل بر اساس پروفيل هاي قائم دما و غلظت پارامترهاي کيفي در چهار مقطع مخزن صورت پذيرفت. کاليبراسيون مدل در دوره ارديبهشت تا آذر ۱۳۸۴ و تاييد آن در طي دي ماه ۱۳۸۴ تا تير ۱۳۸۵ انجام گرديد. نتايج، نشان دهنده همخواني نسبتا مناسب نتايج حاصل از مدل سازي و داده‎هاي مشاهداتي هستند. پس از ترسيم تصوير کلي از شرايط تغذيه‎گرايي مخزن، آناليز حساسيت به پارامترهاي موثر در کاليبراسيون دما و کيفيت آب و همچنين نقش تغيير در بار آلاينده‎هاي ورودي به سيستم در پيش‎بيني رفتار سيستم مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان دهنده اهميت بار فسفر در کنترل روند تغذيه‎گرايي در مخزن کرخه بود.