سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پنجمین کنگره تغذیه ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

قاسم فدوی – دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی د
مهین آذر – دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی د

چکیده:

مسئولان بهداشت و تغذیه آموزش وپرورش همواره با مشکل تهیه و توزیع یک میان وعده مناسب جهت ارائه به دانش آموزان بویژه در مناطق تحت پوشش تغذیه رایگان روبرو بودهاند. از طرفی تغذیه دانش اموزان خصوصا در مقطع ابتدایی بنابر دلایل زیر از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است.
۱ـ تقریبا ۱/۳ جمعیت کشور را دانش اموزان تشکیل می دهند که حجم کار مورد انتظار برای انان را نشان میدهد.
۲ـ دانش اموز مقطع ابتدائی در ادامه رشد دوران کودکی دارای رشدنسبتا سریعی بوده و جهش رشد در اواخراین دوره اتفاق می افتد.
۳ـ دانش اموز دارای تحرک یاد بوده و در واحد وزن به انرژی و مواد مغذی بیشتری نیاز دارد.
۴ـ تحقیقات نشان داده است کهدرصدی از دانش آموزان به دلایل مختلف بدون صرف صبحانه به مدرسه می روند و از طرفی در عده ای از انان، حتی در مناطق برخوردار، سوء تغذیه با درجات متفاوت دیده شده است.
۵ـ بوفه ها که یکی از ارکان مهم مدارس به شمار می ایند، به اشکال گوناگون ایجاد و اداره می شوند و دارای همگونی لازم نیستند. از طرفی مواد غذایی تعریف شده ای جهت توزیع در این مکان ها وجود ندارد.
۶ـ تحقیقات ثابت نموده که بین تغذیه دانش اموزان و موقعیت انان رابطه ای مثبت وجود دارد.
۷ـ در پایاناینکه یک ماده غذائی خاص باگروه هدفمخصوص برای کنترل سوء تغذیه دریز مغذی ها وجود ندارد.