سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی سمنانی رهبر – دانشگاه امام حسین (ع) – دانشکده فنی مهندسی – گروه مهندسی شیمی

چکیده:

تغلیظ آب میوه تازه توسط تبخیر یکی از روشهای متداول در صنایع غذایی است . با توجه به حسا سیت اجزای مغذی آب میوه به حرارت ، این عمل باید در خلاء و توسط تجهیزاتی صورت گیرد که بتواند در پایین ترین دمای ممکن ، بیشترین میزان انتقال حرارت ، تبخیر و در نتیجه تغییر غلظت را ایجاد نماید . تبخیر کننده های با فیلم ریزان و صعودی دارای ویژگیهایی هستند که آ نها را برای تغلیظ آب میوه بسیار مناسب ساخته ا ست .در این تحقیق چندین نوع آب میوه در یک پایلوت نیمه صنعتی حاوی یک لوله فیلم ریزان ویک لوله فیلم صعودی تغلیظ شده اند و چگونگی تغلیظ آنها توسط فیلم ریزان به تنهایی و همچنین همراه با فیلم صعودی مورد بررسی قرار گرفت ه است . نتایج نشان می دهد که در صورت ثابت نگه داشتن شرایط عملیاتی و توزیع مناسب مایع بصورت فیلم بر روی جداره لوله ها می توان آب میوه را طی چند مرحله به غلظت مورد نظر رساند .تغییرات ضخامت فیلم، ضریب انتقال حرارت و خواص هیدرودینامیکی و حرارتی سیال کاملاً منطبق با تئوری تبخیر مایعات در تبخیر کننده ها با فیلم ریزان و صعودی در محدوده جریان آرام است .
حرارت“