مقاله تغييرات آسيب شناسي و فراساختاري كليوي جوجه هاي گوشتي نژاد راس در مسموميت با كلريد كادميوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۸۱ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: تغييرات آسيب شناسي و فراساختاري كليوي جوجه هاي گوشتي نژاد راس در مسموميت با كلريد كادميوم
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کادميوم
مقاله کليه
مقاله جوجه گوشتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حصاركي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: قراگزلو محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: سالارآملي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: بكايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: جواهري وايقان عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كادميوم به عنوان يك فلز سنگين محيط زندگي حيوانات و گياهان را آلوده نموده و اثرات زيان آوري بر سلامت و بهزيستي در موجودات زنده مي گذارد. در مطالعه حاضر جوجه به عنوان يك مدل حيواني جهت تحقيق اثرات سمي كادميوم بر كليه بكار برده شده است. تعداد ۸۴ قطعه جوجه يك روزه نژاد راس از يكي از مراكز صنعتي پرورش طيور خريداري و به طور تصادفي در ۴ گروه ۲۱ قطعه اي در قفس استاندارد توزيع شدند. همه پرندگان در خلال تجربه به طور آزاد به آب و غذا دسترسي داشتند. گروه هاي مورد مطالعه بر حسب ميزان كادميوم اضافه شده به جيره آنها به گروه هاي شاهد (گروه يك)، ۲۵ppm (گروه دو)، ۵۰ (گروه سه) و ۱۰۰ (گروه چهار) كادميوم دسته بندي شدند. رشد، وزن بدن و وضعيت كليه ها در تعداد ۷ جوجه از هر گروه طي روزهاي ۱۴، ۲۸ و ۴۲ بررسي و پس از كالبد گشايي وزن كليه ها مورد ارزيابي قرار گرفت. در ادامه نسبت وزن آنها به وزن بدن ۱۰۰× محاسبه شد. نمونه هاي بافتي جمع آوري شده از گروه ها و زمان هاي مختلف پس از انجام مراحل مختلف پاساژ بافتي، قالبگيري، برش و رنگ آميزي با استفاده از ميكروسكوپ نوري و ميكروسكوپ الكتروني ترانس ميشن مطالعه شدند. نتايج مكتسبه با استفاده از آزمون هاي آناليز واريانس دو طرفه و آزمون توكي مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر طبق نتايج بدست آمده تاثير منفي كادميوم در رشد بدن و كليه ها با دوز و زمان دريافت كادميوم رابطه مستقيم دارد. ضايعات كليوي در گروه ۳ و ۴ كه ۵۰ppm و ۱۰۰ كادميوم دريافت كردند بسيار شديدتر از کليه گروه ۲۵ppm (گروه دو) بود. بيشترين ضايعات در کليه هاي گروه ۴ که ۱۰۰ppm کادميوم دريافت نموده بودند در سن چهل و دو روزگي ديده مي شد. به طور کلي تورم، تغييرات دژنراتيو، نکروز و آپوپتوز سلول هاي پوششي لوله هاي ادراري، حضور سيلندرهاي هيالن و نقص در تشکيل کامل بافت لنفاوي کليوي در هيستوپاتولوژي ديده مي شد. بر اين اساس مي توان نتيجه گرفت که غلظت هاي بالاي کادميوم رژيم غذايي موجب صدمات کليوي از طريق تخريب گلومرولي و لوله اي آن مي شود.