مقاله تغييرات الگوي الکتروفورتيک و فعاليت آنزيم پراکسيداز گياهچه هاي پسته احمد آقايي (.Pistacia vera L) رفسنجان در پاسخ به آلودگي با قارچ آسپرژيلوس نيجر (Aspergillus niger) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تغييرات الگوي الکتروفورتيک و فعاليت آنزيم پراکسيداز گياهچه هاي پسته احمد آقايي (.Pistacia vera L) رفسنجان در پاسخ به آلودگي با قارچ آسپرژيلوس نيجر (Aspergillus niger)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسته احمد آقايي
مقاله پراکسيداز
مقاله PAGE
مقاله آسپرژيلوس نيجر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادوي مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: منتصركوهساري شيده
جناب آقای / سرکار خانم: سريري ريحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پسته از گياهان استراتژيک و مهم در کشور ماست که سلامت و کيفيت آن نقش مهمي در صادرات آن دارد. از طرفي، تغييرات فعاليت آنزيم پراکسيداز در اغلب موارد مي تواند به عنوان مارکر براي تنش هاي مختلف در گياهان استفاده شود. هدف از اين پژوهش، مقايسه فعاليت پراكسيدازها در گياهچه پسته در دو حالت سالم و آلوده به قارچ آسپرژيلوس نيجر (Aspergillus niger) است. به منظور بررسي فعاليت پراکسيدازها پس از کشت دانه هاي پسته، ۶ بار نمونه برداري به صورت يک روز در ميان انجام شد. بررسي فعاليت آنزيم از طريق سنجش اسپکتروفتومتري و نيز با استفاده از الکتروفورز پلي آکريل آميد (PAGE)، نشان داد که ميزان فعاليت پراکسيدازها در گياهچه پسته آلوده به قارچ آسپرژيلوس نيجر بيش از پسته غير آلوده است.