مقاله تغييرات بافت سيب زرد لبناني در طي نگهداري در سردخانه تجاري تحت تاثير تاريخ برداشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۳۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: تغييرات بافت سيب زرد لبناني در طي نگهداري در سردخانه تجاري تحت تاثير تاريخ برداشت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تست فشرش تک محوري
مقاله تست نفوذ
مقاله خصوصيات مکانيکي
مقاله سيب زرد لبناني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبي زاده فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغييرات بافت در طي نگهداري به مدت سه ماه در سردخانه اي با دماي صفر درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي %۹۵ بررسي شد. نمونه هاي سيب، “واريته زرد لبناني” در پنج زمان متفاوت با فواصل زماني يک هفته از ۲۶ شهريور ماه تا ۲۳ مهر ماه برداشت شدند. بدين منظوراز آناليز شيميايي و بافتي استفاده شد. در آناليز شيميايي اسيديته، مواد جامد محلول (بريکس)، قند کل و قندهاي احيا کننده تعيين شد. نمونه هاي سيب دو نيم شده و آناليز بافت روي نيمه هاي با پوست و بدون پوست انجام گرفت. منحني هاي نيرو – تغيير شکل از تست نفوذ و تست فشرش تک محوري تهيه گرديد. با استفاده از اين نمودارها خصوصيات تردي، نيروي گسيختگي پوست، نيروي گسيختگي گوشت، سفتي کل بافت، چقرمگي و مدول ارتجاعي محاسبه و مقايسه شد. نتايج نشان داد که طي نگهداري در سردخانه اسيديته کاهش و بريکس، قند کل و قندهاي احيا کننده افزايش يافتند. با افزايش زمان نگهداري مقدار ويژگي هاي مکانيکي کاهش يافت. کمترين تغييرات در نيروي گسيختگي گوشت و پوست و مدول ارتجاعي عموما در نمونه هاي برداشت شده قبل از رسيدن کامل مشاهده گرديد.