مقاله تغييرات باکتريولوژيك و شيميايي TVB-N ماهي سفيد در دماهاي ۱۸- و ۴ درجه سانتي گراد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۳۷ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: تغييرات باکتريولوژيك و شيميايي TVB-N ماهي سفيد در دماهاي ۱۸- و ۴ درجه سانتي گراد
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دما
مقاله انجماد
مقاله باکتريولوژي و ماهي سفيد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني هدايت
جناب آقای / سرکار خانم: صفاييان شيلا
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي هما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه بررسي تغييرات باکتريولوژي و پروتئيني ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) (Kamensky) در طي زمان نگهداري در دو دماي (۱۸-) و (۴+) درجه سانتي گراد صورت پذيرفت. ۱۳ عدد ماهي سفيد از ساحل منطقه نوشهر در ارديبهشت ۱۳۸۷ بلافاصله پس از صيد نمونه برداري گرديد. در گروه اول ۷ عدد ماهي در دماي ۴ سانتي گراد و در گروه دوم ۶ عدد ماهي در دماي ۱۸- سانتي گراد قرار گرفتند. نمونه هاي گروه اول در روزهاي صفر، سوم، ششم، نهم، دوازدهم، پانزدهم و هيجدهم و نمونه هاي گروه دوم در روزهاي صفر، سوم، چهل، پنجم، نودم، صد و سي پنجم و صد و هشتادم از نظر تغييرات باكتريولوژيكال و بازهاي فرار مورد آزمون قرار گرفتند. بر اساس نتايج به دست آمده ماهيان نگهداري شده در دماي ۴ درجه سانتي گراد در روز دوازدهم شاخص ميزان فساد شيميايي (TVB-N) به ۳۲٫۱ ميلي گرم بر ۱۰۰ گرم به حداکثر مجاز مصرف رسيد و در روز پانزدهم نيز شاخص فساد ميکروبي، يعني تعداد باکتري هاي مزوفيل هوازي به ۱٫۷×۱۰۷cfu/g حداكثر تعداد مجاز مصرف رسيد. در گروه ماهياني كه در دماي ۱۸- سانتي گراد نگهداي شدند. در روز صد و هشتادم ميزان شاخص فساد شيميايي (TVB-N) به ۳۰ ميلي گرم بر ۱۰۰ گرم رسيد (يعني دقيقا ميزان حداکثر حد مجاز فساد شيميايي) و شاخص هاي ميكروبي (باکتريايي هاي مزوفيل هوازي، سرمادوست، کليفرمي و استافيلوکوکوس اورئوس) در حد فساد قابل قبول مصرف باقي ماند. براي هر مورد آنچه به نظر مي رسد. كاهش دما بر روي کاهش سرعت فساد اثر مستقيم دارد و همچنين در شرايط سرما و انجماد ميزان شاخص شيميايي در مقايسه وضعيت بهتري نسبت به ميزان شاخص هاي ميكروبي نشان داد.