مقاله تغييرات بيوشيميايي، الکتريکي و عملکردي قلب مردان غير ورزشکار پس از يک وهله فعاليت ورزشي ايزومتريک بيشينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۲۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: تغييرات بيوشيميايي، الکتريکي و عملکردي قلب مردان غير ورزشکار پس از يک وهله فعاليت ورزشي ايزومتريک بيشينه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايزوآنزيم كراتين كيناز
مقاله الكتروكارديوگرام
مقاله حاصل ضرب مضاعف
مقاله فعاليت ورزشي ايزومتريک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري افشار
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ نيكوخصلت سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: امروزه از تغييرات برخي شاخص هاي زيست شيميايي، الکتريکي و عملکردي سيستم قلبي – عروقي بدنبال فعاليت هاي ورزشي براي تشخيص بيماري هاي قلبي استفاده مي شود. لذا تحقيق حاضر در راستاي بررسي تغييرات شاخص هاي فوق در گروهي از مردان غير ورزشکار پس از يک وهله فعاليت ورزشي ايزومتريک بيشينه انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه آينده نگر، ۱۷ مرد داوطلب سالم پروتكل تمريني ليفت مرده را با حداکثر انقباض ارادي بيشينه و به مدت ۳۰ ثانيه انجام دادند. ميزان تغييرات شاخص هاي بيوشيميايي، الکتريکي و عملكردي قلب آزمودني ها، قبل و بعد از يك وهله فعاليت ورزشي ايزومتريک بيشينه ارزيابي و ثبت شد. داده هاي حاصله با استفاده از آزمون هاي پارامتريک  tهمبسته (paired) و ضريب همبستگي پيرسون در سطح معني داري ۰٫۰۱ بررسي شد.
يافته ها: يافته هاي آماري نشانگر افزايش معني دار شاخص هاي عملکردي (ضربان قلب، فشار سيستولي، حاصل ضرب  مضاعف ضربان – فشار) و زيست شيميايي (ايزو آنزيم كراتين كيناز) قلبي – عروقي آزمودني هاي مورد مطالعه (سن: ۲۲٫۴۷±۱٫۵۴ سال ؛ درصد چربي: ۱۷٫۰۱±۱٫۰۳) متعاقب اجراي پروتكل بود. اما هيچ گونه تغييري مبني بر افت يا صعود قطعهST  بعد از اجراي پروتکل تمريني مشاهده نشد، در صورتي که موج T و فاصلهQT  کاهش معني داري را نشان دادند. همچنين نتايج نشان از رابطه مثبت و معني داري بين دامنه تغييرات ايزو آنزيم كراتين كيناز با دامنه تغييرات حاصل ضرب مضاعف داشت (P=0.0003؛ r=0.73). به علاوه، رابطه منفي و معني داري بين دامنه تغييرات موج T با دامنه تغييرات ايزو آنزيم كراتين كيناز (P=0.01؛ r=-0.52)، و دامنه تغييرات حاصل ضرب مضاعف (P=0.002؛ r=-0.66) مشاهده شد.
نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي مطالعه حاضر مي توان نتيجه گرفت از روش ساده و غيرتهاجمي حاصل ضرب مضاعف (RPP) مي توان براي برآورد فشار وارده به قلب درحين فعاليت هاي ورزشي ايزومتريك استفاده نمود.