مقاله تغييرات بيوشيميايي سرم جوجه هاي گوشتي در مسموميت کوتاه مدت با آفت کش ليندين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: تغييرات بيوشيميايي سرم جوجه هاي گوشتي در مسموميت کوتاه مدت با آفت کش ليندين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليپيد پراکسيداسيون
مقاله بيوشيمي،AST
مقاله اسيد اوريک
مقاله ليندين
مقاله جوجه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاكي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: سالارآملي جميله
جناب آقای / سرکار خانم: لسان وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: علي اصفهاني طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ليندين حلاليت بالايي در چربي دارد و در محيط زيست پايدار است، بنابراين تجمع حياتي آن در زنجيره غذايي از محيط به انسان و حيوانات واقع مي شود. با هدف بررسي اثرات دوزهاي بالايي ليندين بر وزن و برخي پارامتر هاي بيو شميايي سرم، تعداد ۲۵ عدد جوجه گوشتي نژاد «راس» ۳۰ روزه به گروه کنترل و چهار گروه تيمار تقسيم شدند. جوجه هاي گروه کنترل هيچ سمي دريافت نکرده؛ اما ساير گروه ها به ترتيب جيره حاوي ليندين را به ميزان ۳۰۰، ۱۵۰،۶۰۰  و mg/kg 900 دريافت کردند. در پايان روز هفتم، وزن جوجه ها اندازه گيري و پس از معدوم شدن با روش انساني نمونه کبد و خون بدون ماده ضد انعقاد جهت تهيه سرم جمع آوري گرديد. در تحقيق حاضر مشخص گرديد که وزن جوجه ها در گروه هاي ۶۰۰ ppm و ۹۰۰ نسبت به گروه کنترل و گروه ۱۵۰ ppm و  300به طور معني داري کاهش يافته. همچنين کليه ها در همه گروه ها نسبت به گروه کنترل تحت تاثير قرار گرفته زيرا که اسيد اوريک سرم افزايش معني داري را نشان داد. هر چند که اين ضايعه کليوي در گروه ۹۰۰ ppm بسيار شديد تر از ساير گروه ها مي باشد. افزايش فعاليت AST گروه ۹۰۰ ppm نسبت به گروه کنترل و گروه هاي ديگر معني دار مي باشد (p<0.05). اندازه گيري  CPKنشان داد که در گروه ۹۰۰ نسبت به کليه گروه ها و گروه کنترل افزايش معني داري رخ داده است (p<0.05). اندازه گيري پارامترهاي سرمي پروتئين تام، آلبومين و گلوبولين؛ تري گليسريد، کلسترول، LDL کلسترول،HDL  کلسترول، VLDL؛ شاخص ليپيد پراکسيداسيون با روش TBARs و همچنين بتا کاروتن و ويتامين A سرم و کبد هيچ تغيير معني داري را نشان ندادند (p>0.05). بنابراين جهت ارزيابي اثرات توکسيک کوتاه مدت ليندين، به طور اوليه مي توان پيشنهاد نمود که آزمايشات کليوي (به ويژه اسيد اوريک) و آزمايشات عضلاني (به ويژه AST به همراه CPK) اندازه گيري گردد. بايد براي اندازه گيري وزن نيز اهميت قايل شد.