مقاله تغييرات بيوشيميايي ميزان ترپنوئيدهاي موجود در اسانس گياه دارويي نعناع سبز (.Mentha spicata L) در پاسخ به تيمار مقدار اضافي روي (Zn) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۲۵ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: تغييرات بيوشيميايي ميزان ترپنوئيدهاي موجود در اسانس گياه دارويي نعناع سبز (.Mentha spicata L) در پاسخ به تيمار مقدار اضافي روي (Zn)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تركيبات فرار
مقاله مونوترپن ها
مقاله سزكوئي ترپن ها
مقاله نعناع سبز
مقاله روي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع ده آبادي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: اسرار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مهرباني ميترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عنصر روي نقش هاي ساختاري و عملكردي فراواني را در بسياري از فرآيندهاي متابوليكي گياهان بر عهده دارد، ولي مقدار اضافي آن در خاك ها به عنوان فلز سنگين، يك فاكتور محدود كننده رشد براي گياهان محسوب مي شود. با توجه به اهميت بالاي گياه نعناع در زمينه هاي دارويي و صنعتي، در اين تحقيق اثر غلظت هاي متفاوت روي بر اين گياه مطالعه شد. نمونه هاي گياهي در اتاقك رشد با شرايط كاملا استاندارد و تحت تيمار غلظت هاي مختلف عنصر روي تا رسيدن به مرحله گلدهي كامل نگهداري شدند. از دستگاه كلونجر به منظور استخراج اسانس و از دستگاه كروماتوگرافي گازي – طيف سنجي جرمي (GC-Mass) براي شناسايي تركيبات اسانس استفاده شد. در بررسي هاي بيوشيميايي انجام شده در اين تحقيق مشخص گرديد، قسمت اعظم اسانس گياه نعناع سبز را تركيبات مونوترپني تشكيل مي دهند و سزكوئي ترپن ها درصد كمتري از مواد موجود در اسانس را به خود اختصاص مي دهند. همچنين، مقايسه ميزان تركيبات ترپني نشان داد، تيمار گياه نعناع با عنصر روي موجب كاهش ميزان مونوترپن هاي اكسيژنه موجود در اسانس شده، ولي مقدار مونوترپن هاي هيدروكربنه را افزايش داده است. مقدار كلي مونوترپن ها با افزايش كاربرد روي در محلول غذايي افزايش، ولي مقدار سزكوئي ترپن ها – اعم از اكسيژنه و هيدروكربنه – در همه نسبت هاي فلز روي كاهش يافت. به طور كلي، از نتايج به دست آمده چنين برمي آيد كه، مقدار مونوترپن هاي اكسيژنه در مقايسه با سزكوئي ترپن ها بيشتر تحت تاثير تيمار عنصر روي قرار گرفته و كاهش آن چشمگيرتر است و اين ممكن است به دليل تغييرات بيوانرژتيك سلول هاي گياه نعناع سبز در پاسخ به تنش فلز سنگين روي باشد.