مقاله تغييرات خواص ويسكو الاستيك انگور سفيد بيدانه در طي رسيدن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۵ منتشر شده است.
نام: تغييرات خواص ويسكو الاستيك انگور سفيد بيدانه در طي رسيدن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خاصيت ويسکوالاستيک
مقاله انگور سفيد بيدانه
مقاله دوره رسيدن
مقاله مدل ماکسول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس مطلق اسعد
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني ديدار علاالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي خواص ويسکو الاستيک انگور سفيد بيدانه در حين رسيدن، آزمون استراحت تنش جداگانه بر روي حبه کامل، گوشت ميوه و پوست آن انجام گرفت. انگور در هفت مرحله با فواصل زماني يک هفته از يک تاک معين برداشت و پس از آماده سازي نمونه، آزمايش استراحت تنش با استفاده از يک دستگاه سنجش بافت اجرا گرديد. با استفاده از يک سري اعداد فرضي جمله اول مدل سه جزيي ماکسول عمومي تعيين و پس از آن داده هاي آزمايش با اين مدل ارزيابي شد. نتايج نشان داد که در طي دوره رسيدن ميوه از درجه بريکس ۱۶٫۰ t 0.45 تا ۲۲٫۵ t 0.25 مقدار تنش اوليه (تنش در زمان صفر) لازم براي ايجاد يک کرنش ثابت در ميوه کامل کاهش ولي زمان استراحت تنش در گستره ۴۱٫۶۸۱ تا ۴۵٫۶۳ ثانيه تقريبا ثابت باقي مي ماند. طبق نتايج بدست آمده با رشد و رسيدن ميوه، رفتار الاستيک پوست انگور تشديد و سفتي گوشت ميوه افزايش مي يابد. بر طبق نتايج در مقايسه با گوشت ميوه پوست آن در تغييرات خواص ويسکوالاستيک ميوه کامل نقش تعيين کننده دارد. همچنين بر اساس نتايج حاصل از آناليز رگرسيون غير خطي، مقدار اجزا الاستيک مدل، با طي شدن زمان رشد و رسيدن در مورد گوشت ميوه افزايش و در مورد پوست و حبه ي کامل کاهش يافت. مدل سه جزيي ماکسول عمومي با ضريب تبيين بسيار بالايي بر روي داده هاي تجربي برازش گرديد.