مقاله تغييرات دهيدرواپي اندروسترون و کورتيزول بزاقي با رقابت در دختران واليباليست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله طب نظامي از صفحه ۴۳ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: تغييرات دهيدرواپي اندروسترون و کورتيزول بزاقي با رقابت در دختران واليباليست
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دهيدرواپي اندروسترون
مقاله کورتيزول
مقاله بزاق
مقاله رقابت واليبال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيم پور زينب
جناب آقای / سرکار خانم: شكيبايي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانگي پروين
جناب آقای / سرکار خانم: آذربايجاني محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: پاسخ هورمون ها به رقابت و ارتباط آنها با مسابقات ورزشي، در مردان به طور گسترده و در زنان ورزشکار به ميزان کمتر بررسي شده است. جزء جدايي ناپذير هر مسابقه ورزشي استرس ناشي از رقابت است. مطالعه حاضر با هدف بررسي تغييرات دهيدرواپي اندروسترون (DHEA) و کورتيزول بزاقي به رقابت در دختران واليباليست انجام شد.
روش ها: اين مطالعه کوهورت در سال ۱۳۸۹ روي ۱۰ دختر واليباليست عضو يکي از تيم هاي شرکت کننده در مسابقات منطقه سه دانشگاه آزاد اسلامي که با نمونه گيري هدفمند در دسترس انتخاب شدند، انجام شد. نمونه هاي بزاقي نيم ساعت و پنج دقيقه قبل از شروع مسابقه، بين ست دوم و سوم، بلافاصله و نيم ساعت بعد از پايان دو مسابقه واليبال جمع آوري شد. غلظت DHEA و کورتيزول بزاقي به صورت دوپليکيت و با استفاده از روش الايزا تعيين شد. از تحليل واريانس يک طرفه با اندازه گيري هاي مکرر به کمک نرم افزار SPSS 16 براي تحليل داده ها استفاده شد.
يافته ها: تفاوت معني داري در غلظت DHEA و کورتيزول بزاقي مشاهده نشد (p>0.05).
نتيجه گيري: شرکت در رقابت واليبال غيرحرفه اي تاثيري بر ميزان DHEA بزاقي ندارد. بازيکنان واليبال آماتور بيشترين تغييرات غلظت کورتيزول بزاق در طول يک مسابقه منجر به باخت را در بين مسابقه تجربه مي کنند. شايد بتوان گفت که غلظت کورتيزول بزاق ورزشکاران آماتور در بين مسابقه واليبال، در بازنده ها نسبت به برنده ها افزايش مي يابد.