مقاله تغييرات ريزسختي ميناي دندان شيري متعاقب کاربرد خميردندان هاي کرست و پونه کودکان (مطالعه آزمايشگاهي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۲۷۷ تا ۲۸۴ منتشر شده است.
نام: تغييرات ريزسختي ميناي دندان شيري متعاقب کاربرد خميردندان هاي کرست و پونه کودکان (مطالعه آزمايشگاهي)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلورايد
مقاله خميردندان
مقاله ريزسختي
مقاله چرخه PH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جباري فر سيدابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: آفرين صلواتي شادي
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي‌ كاظم‌
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خميردندان هاي حاوي فلورايد تاثير ضدپوسيدگي پذيرفته شده اي دارند، همچنين در عين حال عامل خطر بالقوه اي براي ايجاد فلوروزيس دنداني در کودکان کم سن و سال هستند. خميردندان هاي با غلظت مناسب براي کودکان ايمن تر هستند. هدف از اين مطالعه مقايسه تغييرات ريزسختي مينا متعاقب کاربرد خمير دندان کرست ppm 1100 و کرست ppm 500 و پونه ppm 500 و پونه بدون فلورايد مي باشد.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي – آزمايشگاهي پنجاه و شش دندان ثناياي شيري توسط چسب اپوکسي در استوانه هاي مکعبي مانت گرديدند. در ابتدا ريزسختي اوليه در فواصل ۱۵۰۰ و ۱۰۰۰ و ۵۰۰ ميکرومتري و اندازه گيري ميانگين ريزسختي مينا به کمک دستگاه Buhler بر اساس واحد ويکرز به طور اتفاقي به چهار گروه مساوي تقسيم شدند. سپس هر گروه تحت تاثير محلول دمينراليزاسيون و چرخه PH-Cycling و سوسپانسيون هاي خميردندان ها قرار گرفتند. مجددا ريزسختي مينا بعد از دمينراليزاسيون و بعد از در معرض سوسپانسيون هاي خميردندان اندازه گيري شد. ميانگين و انحراف معيار و درصد تغييرات ريزسختي با کمک نرم افزار SPSS و مقايسه آنها از طريق آزمون هاي Paired t-test، ANOVA و Tukey انجام گرديد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار ريزسختي اوليه قبل از آزمايش ۳۴۱±۲۹ و ميانگين و انحراف معيار نهايي ريزسختي مينا در گروه هاي خميردندان کرست ۱۱۰۰ و کرست ۵۰۰ و پونه ۵۰۰ و پونه بدون فلورايد به ترتيب ۵٫۶±۲۵۸، ۹٫۳±۲۴۱، ۷٫۶±۲۴۸، ۷٫۴±۲۳۸ و متوسط درصد تغييرات ريزسختي مينا به ترتيب ۴۵٫۴، ۲۸٫۶، ۳۵٫۴ و ۲۳٫۷ بدست آمد.
نتيجه گيري: متوسط درصد تغييرات ريزسختي خميردندان هاي کرست ppm 500 و پونه ppm 500 تفاوت معني داري نداشتند. تفاوت ميانگين ريزسختي مينا بعد از کاربرد خميردندان هاي کرست ppm 500 و پونه ppm 500 و پونه بدون فلورايد معني دار نبود.