مقاله تغييرات زماني و مکاني عوامل غير زيستي، کلروفيل a و توليد اوليه پلاژيک در مصب رودخانه سفيدرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش هاي علوم و فنون دريايي از صفحه ۱۰ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تغييرات زماني و مکاني عوامل غير زيستي، کلروفيل a و توليد اوليه پلاژيک در مصب رودخانه سفيدرود
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلروفيل a
مقاله توليدات اوليه
مقاله مصب
مقاله فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي
مقاله رودخانه سفيد رود
مقاله درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي بشر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نظامي بلوچي شعبانعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه مصب رودخانه سفيدرود بعنوان بزرگترين زيستگاه مصبي حوضه جنوبي درياي خزر مورد ارزيابي تغييرات زماني و مکاني فاکتورهاي فيزيکي و شيميايي، کلروفيل a و توليد اوليه قرار گرفت. بررسي از دهانه رودخانه حدود ۵ کيلومتر از بالادست اين محدوده تا دريا در طي ۱۲ ماه (آبان ۱۳۸۲ لغايت مهر ۱۳۸۳) در ۵ ايستگاه انجام شد. ميانگين سالانه و انحراف معيار عوامل فيزيکي و شيميايي، نشان دهنده ميزان دماي آب ۱۷٫۲±۸٫۶ درجه سانتي گراد، ميزان شوري سطح آب برابر ۱٫۷۷±۱٫۳۲ و عمق برابر ۲٫۷۹±۳٫۲۷ قسمت در هزار، کدورت ۳۱۱٫۸۶±۳۴۵٫۱۸ بر حسبFTU ، عمق ديد سکشي ديسک ۳۶٫۵±۲۵٫۳۳ سانتي متر، مقدار اکسيژن محلول برابر ۸٫۶۹±۲٫۸۸ ميلي گرم بر ليتر، مقدار آمونيوم بر حسب برابر ۰٫۵۱۲±۰٫۶۶ ميلي گرم بر ليتر، سيليکات برابر ۵٫۶۸±۱٫۹۱ ميلي گرم بر ليتر، فسفات کل ۰٫۱۳۶±۰٫۱۰۳ ميلي گرم بر ليتر و کربن آلي کل ۱۰٫۳±۹٫۹ ميلي گرم بر ليتر تعيين گرديد. ميزان متوسط کلروفيل a نيز ۴٫۴۴±۷٫۴۵ ميکروگرم بر ليتر تعيين شد. که در ماه هاي تير و مهر ميزان آن قابل سنجش نبود. بيشترين ميزان آن برابر ۲۲٫۸۵±۲۰٫۵ ميکروگرم بر ليتر در ماه شهريور تعيين شد. از نظر مکاني نيز بيشترين ميزان آن در دهانه (ايستگاه ۴) به ميزان ۷٫۵±۱۰٫۶۵ ميکروگرم بر ليتر تعيين گرديد. توليد اوليه متوسط سالانه مصب در همين ايستگاه و با روش بطري هاي تاريک و روشن برابر ۳۸٫۲۷±۳۴٫۱۲ ميلي گرم کربن بر متر مربع در ساعت توليد اوليه ناخالص و توليد اوليه خالص ۲۰۱٫۶±۳۸۹٫۹ ميلي گرم کربن بر متر مربع در روز بود. بيشترين ميزان توليد اوليه در شهريور ماه و حداقل ميزان آن نيز در مهرماه تعيين شد. که دليل اصلي آن، کدورت بالا آب تحت تاثير خروجي هاي سد منجيل در مهر ماه معرفي مي گردد. بر اساس آزمون آناليز خوشه اي مهمترين عامل اثرگذار بر روي ميزان کلروفيل a نيز دماي آب تعيين شده است.