مقاله تغييرات زيست شناختي ليپوپروتئين – آ و ساير چربي هاي پلاسمايي دانشجويان در يك دوره شش ماهه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين از صفحه ۷۹ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: تغييرات زيست شناختي ليپوپروتئين – آ و ساير چربي هاي پلاسمايي دانشجويان در يك دوره شش ماهه
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ليپوپروتئين آ
مقاله تغييرات انفرادي
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلالي خان آبادي بمان علي
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاجاني چمخاله ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: ليپوپروتئين- آ [Lp(a)] يك ذره غني از كلسترول در پلاسماي انسان با خواص پلاك زايي و لخته زايي است. غلظت پلاسمايي Lp(a) به طور عمده به زمينه ژنتيکي و کم تر به عوامل ديگر بستگي دارد. در مورد ميزان طبيعي و تغييرات زيست شناختي اين ليپوپروتئين در بين ايرانيان اطلاعات ناچيزي وجود دارد.
هدف: مطالعه به منظور تعيين تغييرات زيست شناختي Lp(a) و ساير چربي هاي سرم در دانشجويان در يك دوره شش ماهه انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفي در بهار ۱۳۸۴ در دانشگاه علوم پزشکي يزد بر روي ۳۰ دانشجو (۲۰ دختر و ۱۰ پسر) انجام شد. ميزان  Lp(a) و ساير ليپوپروتئين هاي سرم، كلسترول تام (TC)، تري گليسريد (TG)، كلسترول موجود در ليپوپروتئين سنگين (HDL C) و كلسترول موجود در ليپوپروتئين سبك (LDL C) به طور ناشتا به صورت ماهيانه و تا شش ماه بررسي شد. دانشجويان در محدوده سني ۲۲ تا ۲۶ سال و از نواحي مختلف ايران بودند.داده ها با آزمون هاي آماري تي، يو، من ويتني و همبستگي پيرسون تحليل شدند.
يافته ها: ميانگين غلظت۱۴٫۷±۱۲٫۷LP(a)  ميلي گرم بر دسي ليتر و داراي تغييرات فردي بين۵٫۴تا %۵۳٫۴ با ميانگين %۱۱بود. تغييرات Lp(a) با غلظت اين ليپوپروتئين و تغييرات TC و LDL C همبستگي معکوس داشت. ضريب تغييرات انفرادي در ساير چربي ها از %۱۱ براي كلسترول تا %۲۴٫۵ براي تري گليسريد متغير بود.
نتيجه گيري: غلظت پلاسماييLp(a)  در جامعه مورد مطالعه متوسط بود و تغييرات فردي نسبتا بالايي داشت. اين تغييرات مشابه كلسترول ولي بسيار كم تر از تري گليسريد بود. تغييرات غلظت پلاسمايي Lp(a) در يک فرد با غلظت پلاسمايي اين ليپوپروتئين و کلسترول ارتباط معکوس داشت.